Akcie

Akcia je cenný papier, ktorý oprávňuje jej majiteľa (akcionára) podieľať sa na riadení spoločnosti. Zároveň mu zaručuje podiel na zisku spoločnosti (právo na výplatu dividendy), popr. na likvidačnom zostatku. Tu sa dozviete, čo sú kurzy akcií, čo všetko ich ovplyvňuje, ako začať obchodovať, kedy nakupovať a kedy naopak predávať, alebo aké sú základné investičné pravidlá.

Čo je to akcia?

Akcia je cenný papier, ktorý zakladá svojmu majiteľovi (akcionárovi) podiel na majetku akciovej spoločnosti (a.s.). Práva a povinnosti majiteľa akcie upravuje okrem obchodného zákonníka tiež Zákon o cenných papieroch.

Akcionár má okrem iného právo na podiel na zisku akciovej spoločnosti – na tzv. dividendu. O jej výške rozhoduje každý rok s ohľadom na dosiahnutý hospodársky výsledok valné zhromaždenie zložené z akcionárov. Výška dividendy je premenlivá, čím sa akcie odlišujú od cenných papierov s pevným a pravidelným výnosom (vkladné knižky, termínované vklady, či obligácie). V rokoch, keď hospodárenie akciovej spoločnosti skončí stratou, nedôjde k výplate dividendy vôbec. Ak akciová spoločnosť dosiahne zisk, spravidla dividendový výnos prevyšuje zhodnotenie iných finančných inštrumentov s pevným výnosom.

Rozdelenie zisku akciovej spoločnosti:

 • Vysporiadanie strát minulých rokov
 • Tvorba zákonných rezerv
 • Tvorba štatutárnych (nepovinných) rezerv (fond odmien, sociálny fond, apod.)
 • Zvýšenie nerozdeleného zisku
 • Zvýšenie základného imania
 • Výplata tantiém (podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku spoločnosti)
 • Výplata dividend

Častejšie než na dividendu upierajú majitelia akcií pozornosť na vývoj kurzu akcie na burzách cenných papierov. Rast kurzu im môže priniesť okrem dividend tiež zaujímavé zhodnotenie. V historickom pohľade prevyšuje výnos z akcií zhodnotenie alternatívnych typov investícií (obligácie, termínované vklady, nehnuteľnosti, apod.).

Koľko stojí jedna akcia?

Skutočnou hodnotou akcie je jej kurz na burze cenných papierov. Výška kurzu je ovplyvnená dosahovanými, resp. očakávaných hospodárskymi výsledkami akciovej spoločnosti, vývojom priemyslového odvetvia a stavom ekonomiky štátu, v ktorom akciová spoločnosť vyvíja svoju činnosť. Na kurz ďalej pôsobia aj ďalšie faktory – napríklad objem produkcie firmy, vývoj jej trhového podielu a schopnosti manažmentu.

Kurz sa utvára na základe ponuky a dopytu po akciách danej akciovej spoločnosti na burze. Kurz nezostáva stabilný. Môže sa výrazne zmeniť v priebehu jedného obchodného dňa, ba dokonca v priebehu niekoľkých hodín či minút. Neočakávaný výkyv kurzu môže byť spôsobený pozitívnou alebo negatívnou správou o danej akciovej spoločnosti, informáciami o vývoji hospodárskeho odvetvia či ekonomiky.

Nasledujúci text sumarizuje vybrané faktory, ktoré sa prejavia buď na raste alebo na poklese danej akcie:

Kurz porastie, keď:

 • Rastie zisk firmy.
 • Rastie obrat firmy.
 • Firma prevedie úspešnú reštrukturalizáciu.
 • Vzrastie základné imanie spoločnosti.
 • Rastie dividenda na akciu.
 • Vyjde iná pozitívna správa o firme.
 • Rastie produkcia odvetvia.
 • Rastie zamestnanosť.
 • Rastie miera investícií v ekonomike.
 • Panuje stabilné politické prostredie.
 • Klesnú úrokové sadzby.
 • Je na trhu previs dopytu.
 • Sú akcie prepredávané.

Kurz klesne, keď:

 • Klesne zisk firmy.
 • Klesne obrat firmy.
 • Manažment chybne rozhodne.
 • Klesá vyplácaná dividenda.
 • Stane sa havária, požiar, či iná katastrofa.
 • Vyjde iná negatívna správa o firme.
 • Klesne produkcia odvetvia.
 • Zaznamenáme významné politické problémy.
 • Zvýšia sa úrokové sadzby.
 • Rastú ceny.
 • Je na trhu previs ponuky.
 • Sú akcie prekupované.

Ako sa vyvíja kurz akcie?

Vývoj kurzu každej akcie je individuálny. Napriek tomu možno vypozorovať typický priebeh kurzu a určité štandardné situácie, v ktorých sa kurz akcie môže nachádzať. Denné kurzy vytvárajú krivku, z ktorej možno vyčítať základný smer vývoja kurzu. Tento smer sa nazýva trend. Rozlišujeme trend vzostupný, konštantný a zostupný. Väčšina investorov do akcií obchoduje s akciami s rešpektom k trendu. Pri stúpajúcich kurzoch napríklad investori neustále nakupujú, pričom rastúci dopyt po akciách vytláča kurzy akcií stále vyššie. V reakcii na túto situáciu sa v odborných kruhoch hovorí, že “trend je tvoj priateľ” (Trend is your friend.).

Vzostupný trend zostáva zachovaný tak dlho, kým každé nové denné maximum kurzu leží nad predchádzajúcim vrcholom.
Akonáhle každé nové minimum leží pod najnižšou hodnotou kurzu z predchádzajúceho dňa, sme svedkami zostupného trendu. V tejto fáze akoby predaj akcií nemá konca. Slabý dopyt po akciách sa prejavuje na poklese kurzov akcií. K trendu patria jeho krátkodobé výchylky korigujúce predchádzajúci prehnaný rast alebo výraznejší pokles kurzu akcie.

Kurzy všetkých akcií sa nevyvíjajú rovnakým smerom. Protichodný vývoj niektorých akcií môže byť spôsobený vo fáze všeobecného rastu kurzov na burze napríklad mimoriadne chybnými rozhodnutiami manažmentu akciových spoločností. Kurzy akcií takých spoločností klesajú napriek tomu, že akcie spoločností pôsobiacich v rovnakom odvetví či krajine rastú. Naopak za situácie, kedy väčšina akcií, s ktorými sa na burzách obchoduje, oslabuje, môžu niektoré akciové spoločnosti vykonať úspešnú reštrukturalizáciu, či zavedú krízový program cielený na zlepšenie ziskovosti. Akcie týchto spoločností sa stanú pre investorov atraktívne. Vzrastie po nich dopyt, ktorý “vyženie” kurz akcie vyššie.

Burzový a ekonomický cyklus

Kurzy akcií súvisia s vývojom ekonomiky. Burzový cyklus (priebeh kurzu) spravidla predpokladá cyklus hospodársky (vývoj hrubého domáceho produktu).

Očakávania investorov týkajúce sa vývoja ekonomiky a ziskov akciových spoločností predurčujú ich rozhodnutie o nákupe či predaji akcií. Viera investorov v budúci rast hospodárstva prispieva k vzostupu kurzov už vo fáze poklesu hospodárstva (recesie). V období recesie naviac držia centrálne banky úrokové sadzby na nízkej úrovni. Výnosy bankových vkladov a obligácií sú tým pádom slabé a sotva pokryjú infláciu. Akcie sú práve v tejto dobe zaujímavou alternatívou pre uloženie peňažných prostriedkov.

Vo fáze rastu hospodárstva (expanzie, konjunktúry) začínajú investorom ich voľné peňažné prostriedky pre investovanie dochádzať. Vyššie úrokové sadzby, ktorými centrálne banky ochladzujú príliš rýchly hospodársky rast, zvýhodňujú investičné inštrumenty naviazané na vysoké úrokové sadzby (termínované vklady, vkladné knižky či obligácie). Investori nevkladajú peniaze do akcií v takej miere, pretože v bankách bez veľkého rizika získajú zaujímavé zhodnotenie. Klesajúci záujem o akcie ukončí vzostupný trend na burzách skôr, než skončí konjunktúra.

Ako obchodovať s akciami?

S akciami sa obchoduje na burze cenných papierov. Priamy prístup k obchodovaniu na burze majú len obchodníci s cennými papiermi s platnou licenciou a s členstvom na burze. Obchody vykonávajú väčšinou aj bankové domy. S obchodníkom s cennými papiermi musíte vždy uzavrieť komisionársku zmluvu, ktorá vás oprávni k obchodovaniu, teda k podávaniu pokynov k nákupu či predaji akcií. Pokyny realizujú vyškolení makléri.

Ako začať obchodovať s akciami?

Aby ste mohli začať obchodovať s akciami, stačí podpísať zmluvy upravujúce podmienky obchodovania medzi vami ako klientom a obchodníkom s cennými papiermi. Zájdite do sídla spoločnosti, prípadne riešte uzatvorenie zmlúv korešpondenčnou cestou či pomocou internetu. Pri osobnej návšteve si nezabudnite zobrať hlavne občiansky preukaz. Na škodu nebude, ak priberiete posledný výpis zo Strediska cenných papierov (SCP). Obchodník s cennými papiermi potom ľahšie zistí číslo vášho účtu v SCP.

Ak chcete radšej riešiť uzatvorenie zmluvy poštou, počítajte s tým, že nie všetci obchodníci túto možnosť ponúkajú. Ak tomu tak je, potom si nechajte poštou, faxom alebo e-mailom zaslať zmluvy, ktoré podpíšete. Potom, čo si svoj podpis necháte overiť u notára, zašlite zmluvy späť na adresu obchodníka s cennými papiermi.

Podpis zmluvy k zahájeniu obchodovania nestačí. Aj napriek možnosti pôžičiek na nákup cenných papierov obchodníci spravidla požadujú zloženie finančných prostriedkov na ich bankový účet. Pýtajte sa na presné číslo účtu, kód banky, variabilný a špecifický symbol. Potom vaša platba prebehne hladko.

Akonáhle má obchodník s cennými papiermi na účte vaše peniaze (možno len zálohu), môžete začať jednať so svojím maklérom o realizácii obchodov. Komunikácia bude prebiehať buď telefonickou cestou, alebo modernejšími kanálmi (e-mail, web). Maklér vám poradí, čo robiť a čo nie. K dispozícii ponúkne pohľad na dianie na akciových trhoch, zoznámi vás s aktuálnymi kurzami, podá odporúčania na trhy, trhové segmenty, prípadne aj na jednotlivé tituly.

Ak chcete kúpiť určitý počet cenných papierov nejakej spoločnosti, najlepšie ju identifikujete podľa takzvaného ISIN. Svoj ISIN má každý cenný papier (nielen akcie, ale aj dlhopisy či podielové listy investičných fondov). Jedná sa o medzinárodne uznávané identifikačné číslo. V zásade všetko funguje ako s ľudským rodným číslom. Žiadne dve akcie nemôžu mať zhodný ISIN, a tak vám kód pomôže pri rozpoznaní typu cenného papiera. Akcie majú iný ISIN než obligácie či podielové listy. Podľa ISIN možno o každom cennom papieri jednoducho vyhľadať všetky potrebné údaje.

Nákup akcií

Ak poznáte ISIN, zadajte svojmu maklérovi pokyny k nákupu akcií (a ak nepoznáte ISIN, tak buďte kľudní, maklér vám poradí). Zadať pokyn možno tiež telefonickou cestou, prípadne elektronicky. Ak stanovíte svojmu maklérovi cenový limit pre nákup cenných papierov, znamená to, že on musí pre vás nakúpiť najviac za cenu, ktorú ste uviedol. Limit má svoj zmysel predovšetkým v čase, keď náhle kurzy na burze vzrastú. Bez limitu by pre vás obchodník nakúpil za aktuálnu cenu (t.j. nevýhodnú), ktorá vznikla na základe stretu ponuky a dopytu po danej akcii na burze. Prevaha dopytujúcich obchodníkov nad ponúkajúcimi je impulzom k rastu cien a naopak. Limit môže byť platný jeden deň, do konca mesiaca alebo na inak dlhú dobu. Niekedy môže byť na škodu príliš krátka doba na vykonanie príkazu.

Ak obmedzíte dobu len na jeden deň, nemá obchodník možnosť vyčkať na výhodnejšie kurzy v priebehu ďalších dní. Po prepadnutí lehoty na vykonanie obchodu je nutné limit znovu obnoviť. Pozor ale, za dohodnutý limit môžete zaplatiť vyšší poplatok.

Najjednoduchší spôsob, ako uchovávať akcie, je, že svoje cenné papiere necháte na účte u obchodníka s cennými papiermi. Pravdou je, že za túto službu budete platiť správny poplatok, ale ušetríte si veľa starostí. Obchodníci spravidla sledujú za vás dôležité informácie a termíny (konania valného zhromaždenia, prihláška na valné zhromaždenie, splatnosť dividend, úpis nových akcií apod.).

Veľmi zriedka si môžete svoje akcie ponechať aj doma. Jedná sa o materiálnu formu akcií. Správu akcií a sledovanie dôležitých informácií však za vás v takom prípade nikto neurobí.

Ako predávať akcie?

Aj v prípade predaja kontaktujte svojho makléra a zadajte mu pokyn k predaju cenných papierov. Opäť môžete stanoviť limitnú cenu. Tentokrát to zrejme bude najnižšia cena, ktorú ešte hodláte pre predaj akceptovať. Limit vás ochráni pred nemilými prekvapeniami, pokiaľ ceny na burzách spadnú naraz veľmi nízko. Ak bude kurz akcií ležať pod vami stanoveným limitom, obchod nebude prevedený. Akonáhle predajnú cenu neobmedzíte, maklér predá vaše cenné papiere za aktuálny kurz na burze (t.j. aj nevýhodný).

Po každom obchode s cennými papiermi (predaji alebo nákupe), ktorý pre vás realizuje banka alebo obchodník s cennými papiermi, by ste mali obdržať (poštou, e-mailom, inou formou) potvrdenie o vykonaní obchodu. Táto tzv. konfirmácia by mala obsahovať dôležité informácie ako názov obchodovaného cenného papiera, miesto, čas a kurz, za ktorý bol obchod (kúpa alebo predaj) realizovaný, resp. výška poplatkov.

Ak chcete predávať akcie, musíte počítať s poplatkami obchodníkov s cennými papiermi. Ich výška môže byť rozdielna. Spravidla sa stretávame s dvoma hlavnými typmi poplatkov – za realizovaný obchod a za uloženie akcie do portfólia a za správu portfólia.

Základné investičné pravidlá

 • Do akcií len diel peňazí – Do akcií vkladajte len ten diel finančných prostriedkov, o ktorom určite viete, že ním nebudete musieť v najbližších 4-5 rokoch disponovať. Núdzové predaje akcií z dôvodu nedostatku peňazí na nákup toho či onoho sa nevyplácajú. Prichádzajú vždy v čase, keď kurzy akcií nedosahujú svojho maxima.
 • V správny čas – Zvoľte správny čas pre nákup aj predaj akcií. Samozrejme, že je utópiou čakať na úplne najvyšší možný kurz a potom predávať, resp. spoliehať na to, že ceny akcií ešte viac klesnú a vy kúpite za minimálny kurz. Ak dosiahnete solídny zisk, bez obáv sa akcií zbavte. Realizujte svoje zisky. Len tak sa dostanete k peniazom. Čím dlhšie budete akcie držať, tým menšie má toto odporúčanie váhu. Vedzte, že načasovanie nákupu a predaja (tzv. market timing) hrá veľmi malú úlohu v tom, aký výnos docielite v dlhom období. Malý vplyv na vaše zisky má výber jednotlivých akcií. Naopak veľký význam pre výnosnosť akciového portfólia má rozdelenie investície na jednotlivé investičné inštrumenty, trhy a odvetvia.
 • Nebojte sa komunikovať so svojim maklérom. Je to nesporne odborník na slovo vzatý s množstvom znalostí a skúseností, ktoré môžete využiť vo váš prospech. Maklér (prípadne investičný poradca) zohľadní vašu individuálnu finančnú situáciu, váš postoj k riziku, ciele a odporučí, kam investovať. Zostane naozaj len u odporúčania. Rozhodnutie, či kúpiť alebo predať ostáva nakoniec len na vás.
 • Myslite aj vy! Nie je na škodu zamyslieť sa nad vývojom akcií, nad možnými rizikami, nad potenciálnymi šancami. Svoje domnienky a myšlienky sa nebojte maklérovi povedať. Konštruktívna diskusia s odborníkom povedie k zaujímavým záverom.
 • Uistite sa, že spoločnosť, ktorej akcie chcete nakupovať, dosahuje a bude dosahovať zisky. Okrem dlhodobých hospodárskych výsledkov zohľadnite kvalitu manažmentu firmy. Najlepšie sa asi môžete informovať z výročných správ, ktoré akciovej spoločnosti každoročne vydávajú. Navyše sledujte aj aktuálne spravodajstvo v tlači a iných médiách.
 • Nikdy nestaviť na jedného koňa – Zmiernite riziko strát z obchodov s akciami. Nakupujte cenné papiere rôznych spoločností, z rôznych krajín a rôznych odvetví. Každej firme sa v rovnakom období nemusí dariť rovnako. Úspech niektorých silne závisí od vývoja devízových kurzov, dobré hospodárenie inej spoločnosti je spojené s razantným poklesom úrokových sadzieb.
 • Nestaviť ani na príliš mnoho koní – Ani veľa akcií v portfóliu nemusí robiť dobrotu. Hrozí vám strata prehľadu o vývoji kurzov, o dianí v akciových spoločnostiach. Neinformovanosť môže vyústiť do straty na hodnote portfólia.

Výhody investovania do akcií

Výhody investovania do akcií sú nasledovné:

 • Výnos z pohybu kurzu
 • Dividendy
 • Podiel na významných spoločnostiach doma a v zahraničí
 • Nulové zdanenie výnosov z pohybu kurzu pri dlhšej držbe akcie ako 6 mesiacov
 • Jednoduchší predaj než u dlhopisov

Dlhodobá investícia do akcií má zmysel. Optimálna doba investície do akcií sa počíta v rokoch. Niektorí odborníci odporúčajú tento typ cenných papierov držať minimálne desať rokov. Opierať sa môžu o nespočetné štatistiky z mnohých krajín sveta (napríklad USA, Nemecka, iných krajín západnej európy), v ktorých fungujú rozvinuté akciové trhy. Čím dlhšie akcie budete vo svojom portfóliu držať, tým pravdepodobnejšie budú vaše výnosy, vyššie než z akejkoľvek inej investície. Počas investovania buďte pripravení na dočasné výkyvy hodnoty svojho portfólia. Vedzte však, že v dlhšom období majú tieto výkyvy na celkový výnos len nepatrný vplyv.

Akcie nepatria medzi krátkodobé investičné inštrumenty. Tomu, kto akcie nakupuje a obratom predáva, pri konečnom účtovaní spravidla zostávajú iba prázdne vrecká. Krátkodobý zisk z obchodovania s akciami možno v mnohom porovnávať s náhodnou výhrou pri hre v kasíne. Myslite vždy na to, že musíte zarobiť aj na poplatky obchodníkov s cennými papiermi.

Akcie neponúkajú len zhodnotenie z pohybu kurzu. Ich vlastníctvo zakladá právo na výplatu dividendy, teda podielu na zisku akciovej spoločnosti. Ako akcionár sa môzete podieľať na výnosoch z hospodárenia rôznych spoločností. Predstavte si, že aj takých firiem ako Coca-Cola, Microsoft, Google, Siemens alebo Nokia.

Nevýhody investovania do akcií

Investovanie do akcií má aj svoje nevýhody:

 • Zdanenie dividendy
 • Nepravidelná výplata výnosu – dividendy (na rozdiel od dlhopisov)
 • Poplatky
 • Minimálna investícia
 • Ťažší predaj ako u podielových listov investičných fondov
 • Riziko akciového trhu
 • Riziko pri chybnej investícii do jedného titulu

Investície do akcií niečo stoja. Obchodníci s cennými papiermi si za každý obchod, za každý nákup alebo predaj akcií strhnú určité percento z objemu investície. Jedná sa rádovo o jednotky percent. Na poplatky si musíte zarobiť. Čím častejšie budete niečo predávať a kupovať, tým horšie.

Ďalšie negatívum zaznamenáte v súvislosti s vašim výnosom. Najmä ten “pravidelný” v podobe dividendy zo zisku spoločnosti je zaťažený daňou. Do štátnej pokladnice odvediete percentá z dividendového výnosu. Rovnakým smerom môže putovať tiež časť zhodnotenia vyplývajúceho z pohybu kurzu akcie na burze cenných papierov, ak doba držania akcií nepresiahne šesť mesiacov.

Pri investícii do akcií existuje bohužiaľ vždy riziko, že pohyb kurzu naberie opačný smer, než ten vami očakávaný. Každá aj najväčšia a najziskovejšia firma sa môže dostať do existenčných problémov. Hodnota akcie takej firmy môže na burze veľmi rýchlo klesnúť (dokonca až k nule). Investor potom stráca peniaze, ktoré do svojej favorizovanej akcie investoval.

Rada, ako sa riziku strát vyvarovať je jednoduchá. Nestavte na jedného koňa a investujte do akcií spoločností so sídlom v rôznych oblastiach, pôsobiacich v rozdielnych priemyselných odvetviach. Vo svojej investičnej stratégii nemusíte venovať pozornosť len akciám najvýznamnejších spoločností (tzv. blue chips). Skúste časť prostriedkov vyčleniť aj na nákup cenných papierov malých firiem. Vhodnou stratégiou je aj kúpa akcií na viacerých akciových trhoch, v rámci niekoľkých trhových segmentov (napr. hlavný trh, vedľajšie trh, voľný trh).

Pravdou je, že ani to najlepšie rozloženie prostriedkov do akcií z rôznych krajín, firiem z rôznych odvetví, firiem rôzneho významu nezaistia ziskovosť portfólia za každej situácie. Napríklad v čase, kedy dochádza k všeobecnému zvyšovaniu úrokových sadzieb a rastu cien nerastných surovín, počítajte s poklesom hodnoty vášho akciového portfólia.