AXA banka

Axa bankaAXA banka ukočila svoju činnosť 22. mája 2013. AXA banka začala svoju činnosť na území Slovenskej republiky v roku 2007. AXA sa zameriava najmä na tvorbu a správu podielových fondov a na hospodárenie inštitucionálnych portfólií. Momentálne však rozbehla služby internetovej banky.

Sídlo slovenskej pobočky sa nachádza v Bratislave na Laurinskej 18. Najvyšší štatutárny orgán tvorí trojčlenné predstavenstvo, ktorého členmi sú Mgr. Hani Himmat, Ing. Ľubor Hrlák a Ing. Mojmír Boucník.

Ocenenia:

 • Kapitálové životné poistenie (4.miesto) – Zlatá minca (2009)
 • Investičné životné poistenie (3.miesto) – Zlatá minca (2009, 2008)
 • Investičné životné poistenie (2.miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Úrazové poistenie (2.miesto) – Zlatá minca (2009)
 • Úrazové poistenie (1.miesto) – Zlatá minca (2008)
 • Detské životné poistenie (3.miesto) – Zlatá minca (2009)
 • Detské životné poistenie (2.miesto) – Zlatá minca (2008)
 • Poistenie domácností (5.miesto) – Zlatá minca (2009)
 • Poistenie nehnuteľností (4.miesto) – Zlatá minca (2009)
 • PZP motorových vozidiel (2.miesto) – Zlatá minca (2009)
 • PZP motorových vozidiel (3.miesto) – Zlatá minca (2008)
 • Havarijné poistenie (5.miesto) – Zlatá minca (2009)
 • Doplnkové dôchodkové poistenie (1.miesto) – Zlatá minca (2009 až 2007)

Zastúpenie finančnej skupiny AXA na Slovensku:

 • AXA životní pojišťovna, a.s. – pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006. Poisťovňa svojim klientom ponúka služby v oblasti investičného životného poistenia nielen pre dospelých, ale aj pre deti, v oblasti tradičného životné poistenia a v oblasti úrazového poistenia.
 • Neživotná poisťovňa AXA – skupina AXA poskytuje od roku 2008 aj služby v oblasti neživotného poistenia domácností a áut.
 • AXA doplnková dôchodková spoločnosť, a.s. – svojim klientom poskytuje doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Dôchodková správcovská spoločnosť (d.s.s.) AXA – pomáha svojim klientom zveľaďovať ich finančné prostriedky pomocou dôchodkových fondov.
 • AXA investiční společnost, a.s. – je spoločnosť, ktorá sprostredkuje investovanie do podielových fondov.

Produkty AXA banky

Sporiaci účet

Sporiaci účet od AXA Bank je možné zriadiť aj bez vedenia bežného účtu. Zriadenie aj vedenie sporiaceho účtu je bezplatné. Základná úroková miera je pri vklade do 200 000 € je vo výške 1,65 % p.a. a pri vklade nad 200 000 € je ročný úrok vo výške 0,3 %. Klienti si môžu navýšiť úrok o tzv. vernostný bonus, ak ich priemerný denný zostatok na sporiacom účte je vyšší ako 2000 €. K sporiacemu účtu si klienti môžu zriadiť aj poistenie pre prípad smrti následkom úrazu.

Podielové fondy

AXA svojim klientom umožňuje investovať do peňažných, akciových a dlhopisových fondov:

 • Peňažné fondy – minimálna výška vstupnej investície musí byť vo výške aspoň 165 € (5000 CZK):
  • AXA EUR Konto – umožňuje investovať finančné prostriedky do cenných papierov s fixným aj variabilným úrokom. Klienti investujú do podielových fondov v domácej mene (EUR) s minimálnou mierou rizika na dobu aspoň 6 mesiacov.
  • AXA CZK Konto – klientom umožňuje investovať do podielových fondov s malou mierou rizika v zahraničnej mene (CZK).
  • AXA Corporate Fund – jedná sa o konzervatívne investovanie finančných prostriedkov, ktoré je obdobou bankových depozitov. Minimálny vstupný vklad musí byť vo výške aspoň 100 000 CZK s viazanosťou na minimálne 1 mesiac.
 • Akciové a Selection fondy:
  • AXA CEE Akciový fond – klienti investujú svoje prostriedky v zahraničnej mene (CZK) na dobu aspoň 5 rokov. Jedná sa o relatívne rizikové investovanie s minimálnym vstupným vkladom vo výške aspoň 5000 CZK.
  • AXA Realitný fond – klienti AXA môžu investovať do akcií spoločností, ktoré sa zaberajú najmä nehnuteľnosťami a pozemkami. Minimálny vstupný vklad je vyčíslený na sumu 5000 CZK s viazanosťou na minimálne 5 rokov.
  • AXA Selection Global Equity – klienti môžu investovať svoje finančné prostriedky s relatívne nízkou mierou rizika so vstupným vkladom už od 5000 CZK na dobu aspoň 5 rokov.
  • AXA Selection Emerging Equity – je dynamické investovanie do kolektívnych fondov. Klienti môžu investovať svoje prostriedky s vyššou mierou rizika so vstupným vkladom už od 5000 CZK na dobu aspoň 5 rokov.
  • AXA Selection Opportunities – predstavuje dynamické dlhodobé (po dobu aspoň 5 rokov) investovanie s minimálnym vstupným vkladom vo výške 5000 CZK.
 • Dlhopisové fondy:
  • AXA CEE Dlhopisový fond – klienti AXA môžu investovať svoje finančné prostriedky s relatívne nízkou mierou rizika do štátnych dlhopisov, dlhopisov nadnárodných a obchodných spoločností resp. do komunálnych dlhopisov strednej a východnej Európy.
 • Program pravidelného investovania:
  • Generation X – klienti si môžu sporiť pravidelným investovaním sumy aspoň 50€ mesačne po dobu aspoň 5 rokov. AXA ponúka 3 typy investičných prístupov – konzervatívny, vyvážaný a dynamický prístup.
  • Tempo – v sebe zahŕňa 3 rôzne stratégie investovania – defenzívna, progresívna a agresívna stratégia. Klienti sú povinní po dobu aspoň 5 rokov investovať sumu aspoň 50€ mesačne.

Produkty AXA poisťovne

Životné poistenie

 • Investičné životné poistenie Comfort plus – AXA garantuje ročný úrok 2,5 % už pri mesačnom investovaní aspoň 10 €. K životnému poisteniu si klienti môžu zriadiť niekoľko pripoistení – pre prípad smrti, pre prípad úrazu a ochorení, pre prípad invalidity alebo pre prípad kritických ochorení. Klienti AXA si môžu v rámci jednotlivých investičných stratégií vybrať z 8 podielových fondov:
  • Peňažný fond – jedná sa o investovanie formou termínovaných vkladov, štátnych pokladničných poukážok resp. formou krátkodobých dlhopisov. Peňažné fondy využívajú najmä konzervatívni klienti.
  • Dlhopisové fondy – AXA sprostredkuje nákup nielen podnikových, ale aj podnikových dlhopisov.
  • Zahraničný fond – je určený pre klientov, ktorí majú záujem investovať do luxemburských fondov Credit Suisse.
  • Realitný fond – je investovanie do luxemburských akcií Credit Suisse, ktoré majú svoje portfóliá rozložené nielen v rámci Európy, ale aj v USA.
  • AXA CEE Dlhopisový fond – jedná sa o investovanie do dlhopisov štátnych aj nadnárodných spoločností a do komunálnych dlhopisov krajín strednej a východnej Európy.
  • AXA CEE Akciový fond – je investovanie do akcií českých, poľských a maďarských spoločností s relatívne vysokým rizikom.
  • AXA Selection Opportunities – je dynamické a rizikové investovanie financií v rámci fondov AXA skupiny.
  • AXA Selection Emerging Equity – jedná sa o rizikové investovanie finančných prostriedkov do akcií zahraničných spoločností.
 • Detské investičné poistenie Lienka – je investičné poistenie detí s možnosťou pripoistenia rodičov už od 10 € mesačne s garantovaným 2,5 % ročným úrokom. Klienti AXA si môžu vybrať konzervatívnu, vyváženú alebo agresívnu stratégiu a investovať do niektorých z 8 podielových fondov.
 • Rodinné úrazové poistenie – v rámci jedného rodinného poistenia sa môžu poistiť 4 plnoleté a 4 neplnoleté osoby. Súčasťou rodinného úrazového poistenia je zľava do výšky 35 % z detského poistenia a 25 % pre poistenie viacerých osôb.
 • Tradičné životné poistenie – klienti AXA sa môžu v rámci tradičného životného poistenia poistiť pre prípad smrti, pre prípad úrazov a ochorení, alebo pre prípad invalidity.
 • Fondy IŽP (Investičné životné poistenie) – klienti môžu v rámci životné poistenia investovať aj do podielových fondov – peňažný fond, dlhopisový fond, realitný fond, AXA CEE Akciový fondy, AXA CEE Dlhopisový fond, AXA Selection Emergine Equity, AXA Selection opportunity, Progresive ETF, Balance ETF, Dynamic ETF a Comodity ETF.

Poistenie auta

 • Povinné zmluvné poistenie – AXA poskytuje povinné zmluvné poistenie na osobné a úžitkové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t a s maximálny počtom miest na sedenie 9. Okrem toho AXA poisťuje aj osobné obytné vozidlá do hmotnosti 750 kg. Výška poistného sa určuje nielen podľa výkonu motora, ale aj podľa bydliska a veku držiteľa. K povinnému zmluvnému poisteniu je možné uzavrieť aj pripoistenie pre prípad úrazu, pripoistenie skiel a batožiny, alebo pripoistenie asistencie a právnej asistencie Komfort. Súčasťou poistenia je aj bezplatné 24-hodinová asistenčná služba.
 • Havarijné poistenie – klienti AXA môžu uzavrieť havarijné poistenie vozidla pre prípad nehody, krádeže, živelnej pohromy, alebo pre prípad vandalizmu. Okrem toho ponúka aj možnosť pripoistenia pre prípad úrazu, pripoistenie skiel, batožiny a náhradného vozidla, alebo pripoistenie asistencie a právnej asistencie Komfort. AXA poisťuje vozidlá podľa ich aktuálnej hodnoty.

Dôchodkové poistenie

 • Starobné dôchodkové poistenie – AXA svojim klientom umožňuje dôchodkové sporenie v rámci 3 pilierov:
  • Rastový r.d.f. AXA d.s.s., a.s. – tento dôchodkový fond spája možnosť sporenia s vyšším rizikom investovania. Referenčná hodnota fondov sa určuje podľa jednotlivých investícií (0 % akciové, 25 % dlhopisové a 75 % peňažné).
  • Vyvážený v.d.f. AXA d.s.s., a.s. – je určený najmä pre klientov, ktorí sú kvôli vyššiemu výnosu ochotní akceptovať aj vyššiu mieru rizika.
  • Konzervatívny k.d.f. AXA d.s.s., a.s. – ju určený pre klientov, ktorí chcú sporiť a investovať s minimálnou mierou rizika.
 • Doplnkové dôchodkové sporenie – umožňuje sporenie v rámci 3 pilierov dôchodkového sporenia. V rámci doplnkového dôchodkového sporenia si klienti môžu vybrať z 3 dôchodkových fondov, do ktorých sú ochotní investovať svoje prostriedky – Globálny akciový dôchodkový fond, Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA, alebo Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA.

Poistenie domova

Poistenie Domov – AXA svojim klientom ponúka možnosť poistiť si byty, domy a domácnosti pre prípad škôd vzniknutých následkom živelnej pohromy, vandalizmom, krádežou, vlámaním alebo prepadom, zatečením v dôsledku zrážok, povodňou a záplavami, skratom, prepätím alebo rozbití skiel. V rámci Poistenia Domov si klienti môžu vybrať poistenie Stavba (poškodenie nehnuteľnosti), alebo poistenie Domácnosť (poškodenie zariadenia).

Cestovné poistenie

AXA svojim klientom ponúka 2 základné balíky cestovného poistenia – štandardné Reference alebo nadštandardné Komfort. Výška poistného závisí od cieľovej krajiny (Európa, svet bez USA, svet s USA) a od dĺžky poistenia (10 dní, 15 dní, 1 rok).