Československá obchodná banka (ČSOB)

ČSOBČeskoslovenská obchodná banka Bratislava, a.s. vznikla v roku 2008 oddelením z Československej obchodnej banky Praha. Jediným vlastníkom ČSOB je belgická skupina KBC Group. Centrála banky sa nachádza na Michalskej 18 v Bratislave. ČSOB má okolo 120 pobočiek a okolo 150 bankomatov na celom území Slovenskej republiky.

Banku riadi sedemčlenné predstavenstvo, na čele ktorého stojí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Daniel Kollár. Ostatnými členmi predstavenstva sú Branislav Straka, Ľuboš Ondrejko, Evert Vandenbussche, Stefan Delaet a Juraj Ebringer.

Ocenenia banky:

 • Najlepšia banka v obchodovaní na devízovom trhu na Slovensku – Global Finance (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
 • Najlepšia banka pre správu cenných papierov na Slovensku – Global Finance (2011)

Dcérske spoločnosti:

 • ČSOB Asset Managment – je správcovská spoločnosť, ktorá spravuje aktíva a predáva podielové fondy. ČSOB má vo svojej ponuke viac ako 100 podielových fondov.
 • ČSOB Factoring – poskytuje služby v oblasti domáceho aj exportného faktoringu.
 • ČSOB Leasing – je univerzálna lízingová spoločnosť, ktorá okrem lízingových služieb ponúka aj možnosť splátkového predaja a poskytuje spotrebný úver.
 • ČSOB Stavebná sporiteľňa – ponúka svojim klientom služby a produkty v oblasti stavebného sporenia, stavebných úverov a medziúverov.
 • ČSOB Poisťovňa – je univerzálna poisťovacia spoločnosť, ktorá ponúka svoje služby a produkty v oblasti životného, neživotného a majetkového poistenia.

Produkty ČSOB pre fyzické osoby

Bežné účty

 • Pohoda – je balík najčastejšie využívaných služieb.
 • Extra Pohoda – je balík, ktorý okrem bežných služieb, v sebe zahŕňa aj bezplatný výber z hociktorého bankomatu a cestovné poistenie.
 • Študentský účet FUN účet – je určený pre osoby vo veku od 15 do 28 rokov. Študenti dennej formy štúdia sú oslobodení od platenia mesačných poplatkov spojených s vedením a zriadením účtu.
 • Detský balík Sloník – je určený pre deti do 15 rokov. Balík v sebe zahŕňa aj Sporiaci účet s výhodnou úrokovou mierou a stavebné sporenie Profit Kľúčik.
 • Bežný účet – sa poskytuje v domácej (EUR) aj zahraničnej mene (CZK, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, CAD, AUD). Poprípade v menách HUF, DKK, PLN a JPY pre bezhotovostné operácie.

Sporenie a investovanie

Vkladové produkty:

 • Termínované vklady – klienti ČSOB si môžu vybrať dĺžku viazanosti termínovaného vkladu na 7 a 14 dní, 1 až 36 mesiacov. Finančné prostriedky klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov.
 • Sporiaci účet – je doplnkom bežného účtu určený na sporenie v domácej, alebo zahraničnej mene.
 • Sporiaci účet s extra úročením – je typ sporiaceho účtu bez obmedzenia na minimálny resp. maximálny zostatok. Účet je určený na sporenie sumy od 15€ do 500€.
 • Sporiaci účet s prémiou – je v podstate kombináciou termínovaného vkladu a sporiaceho účtu. Hotovostné aj bezhotovostné vklady môžu klienti banky vykonať kedykoľvek. Zdarma sú tri výbery v každom štvrťroku.
 • Vkladná knižka – klienti ČSOB si môžu založiť vkladnú knižku bez výpovednej lehoty alebo vkladnú knižku s výpovednou lehotou 3 mesiace. Finančné prostriedky viazané na vkladnú knižku sú chránené Fondom na ochranu vkladov.
 • Kapitálová vkladná knižka – ČSOB svojim klientom ponúka kapitálovú vkladnú knižku určenú na sporenie v domácej mene s jeden alebo s trojročnou viazanosťou.

Sporiace produkty:

 • Invest mix – je sporiaci produkt určený pre osoby vo veku od 14 do 70 rokov s pravidelne plateným životným poistným. Požadovaný je minimálny vklad 15€ každý mesiac, štvrťrok, polrok alebo rok.
 • Maximal – je sporiaci produkt, v ktorom sú spojené investície a poistná ochrana. Jedná sa o investičné životné poistenie s jednorazovým vyplatením poistného. Požadovaný je minimálny vklad 1000€ resp. 1000$.
 • Podielové fondy – ČSOB ponúka svojim klientom možnosť investovania do niekoľkých druhov podielových fondov – Zaistené fondy, Štruktúrované fondy, Dlhopisové fondy, Fondy peňažného trhu, Zmiešané fondy, Akciové fondy.
 • Stavebné sporenie – ČSOB ponúka dva balíky stavebného sporenia, a to Profit a Profit Kľúčik. Produkt Profit Kľúčik je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov. Minimálny mesačný vklad predstavuje 9€.
 • Patria Direct – je licencovaný obchodník, ktorý svojim klientom umožňuje online alebo telefonické obchodovanie s cennými papiermi.

Poistenie

 • Poistenie úverov – klienti ČSOB si môžu poistiť svoj spotrebný resp. hypotekárny úver.
 • Poistenie domov, bytov a áut – ČSOB ponúka svojim klientom možnosť poistiť si svoje nehnuteľnosti a domácnosti v balíku Domos Kompakt. Výška povinného zmluvného poistenia motorového vozidla sa určuje nielen v závislosti od objemu a výkonu vozidla, ale aj v závislosti od veku držiteľa vozidla a miesta registrácie vozidla.
 • Cestovné poistenie – základný produkt cestovného poistenia v sebe zahŕňa len poistenie liečebných nákladov do 100 000€. K nemu si klienti ČSOB môžu uzatvoriť pripoistenie pre prípad úrazu, zodpovednosti na škode, poškodenia alebo krádeže batožiny, špeciálne pripoistenie batožiny, meškania batožiny alebo odletu, nepojazdného vozidla alebo storna zájazdu.
  • Poistenie ku kartám – sú vhodné pre majiteľov platobných kariet, ktorí často cestujú.
  • Cestovné poistenie Standard – je poistenie za cenu 5 centov za deň, ktoré v sebe zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie za škodu na zdraví, na živote a na majetku a poistenie.
  • Cestovné poistenie Exclusive – je poistenie, ktoré v sebe zahŕňa poistenie liečebných nákladov, zodpovednosti za škodu na draví, na živote a na majetku, poistenie batožiny a poistenie pre prípad smrti alebo pre prípad trvalých následkov spôsobených úrazom platné aj na Slovensku. Cena tohto cestovného poistenia je 15 centov za deň.
  • Cestovné poistenie Standard Family– produkt v sebe zahŕňa cestovné poistenie nielen pre majiteľa platobnej karty, ale aj pre jeho rodinných príslušníkov. Za cenu 13 centov na deň si klienti ČSOB poistia liečebné náklady, zodpovednosť za škodu na zdraví, na živote alebo na majetku a batožinu.
  • Cestovné poistenie Exclusive Family – poistenie v sebe zahŕňa tie isté poistné udalosti ako balík Standard. Okrem toho v sebe zahŕňa aj poistenie pre prípad smrti následkom úrazu alebo trvalých následkov úrazu, ktoré je platné aj na Slovensku. Cena tohto rodinného poistenia je 30 centov na deň.
 • Poistenie právnej ochrany – je poistenie od poisťovne D.A.S., ktorá svojim klientom ponúka právnu ochranu spojenú s vedením motorového vozidla. Poistenie v sebe zahŕňa občiansko-právne nároky na náhradu škody, priestupková a trestné právo a vodičský preukaz.

Produkty ČSOB pre firmy

Účty

 • Podnikateľské konto Plus – je balík produktov určený pre podnikateľov, slobodné povolania, pre poľnohospodárov a pre bytové družstvá a SVB. K tomuto účtu banka ponúka platobnú kartu s logom firmy.
 • Podnikateľské konto Elektron – balík je určený pre podnikateľov, slobodné povolania a pre poľnohospodárov. Všetky platobné operácie vykonané pomocou elektronického bankovníctva sú zdarma.
 • Správcovské konto Komplet – je určené pre bytové družstvá a SVB. Majitelia účtov majú 50% zľavu na najčastejšie vykonávané platobné operácie.
 • Bežný účet – bežný účet môže byť vedení v domácej mene (EUR), alebo v niektorých zahraničných menách (CZK, USD, CHF, GBP, AUD, NOK, SEK, CAD a pre bezhotovostné operácie HUF, DKK, PLN, JPY).
  • Štandardný bežný účet – je balík, ktorý v sebe zahŕňa produkty a služby využívané pri bežnej podnikateľskej činnosti.
  • Fondový bežný účet – slúžia ako účet na vyplácanie sociálneho alebo rezervného fondu.
  • Bežný účet pre nadačné imanie – je určený pre verejnoprospešné nadácie.

Úvery a financovanie

 • Firemná kreditná karta – je určená pre podnikateľov, slobodné povolania a pre poľnohospodárov. ČSOB svojim klientom ponúka firemnú kartu typu Revolving, ktorá umožňuje splácanie dlhu po častiach. Minimálna splátka predstavuje 5 % dlhu resp. minimálne 15€.
 • Povolené prečerpanie – je určené pre klientov aj neklientov ČSOB, na krátkodobé preklenutie finančných nedostatkov. Základnou podmienkou poskytnutia tejto služby je aktívne aspoň dvojročné podnikanie.
 • Malý investičný úver – je úver určený na financovanie podnikateľských aktivít poskytnutý v minimálnej výške 4000€ s dobou splatnosti do 15 rokov. Určený je pre podnikateľov, slobodné povolania a pre poľnohospodárov.
 • Úver pre zdravotníkov – je určený pre podnikateľov a slobodné povolania v oblasti zdravotníctva. Úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou sa poskytuje formou povoleného prečerpania.
 • Express úver – je úver určený pre podnikateľov slobodného povolania, ktorí sú členmi niektorej slovenskej profesijnej komory (Notárska komora, Slovenská lekárska komora, Asociácia súkromných lekárov SR, Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárnická komora, Komora veterinárnych lekárov). Poskytuje sa formou povoleného prečerpania.
 • Express investičný úver – je splátkový úver s dobou splatnosti 20 rokov poskytovaný pre slobodné povolania, ktorí sú členmi niektorej profesijnej komory.
 • Preklenovací poľnohospodársky úver – je určený pre poľnohospodárov a pestovateľov na preklenutie obdobia do vyplatenia podpory z PPA.
 • Renovo – je produkt určený pre bytové družstvá a SVB určený na obnovu bytového fondu. Klienti ČSOB môžu získať nenávratný finančný príspevok vo výške 10 % až 15 % z celkovej výšky poskytnutého úveru.
 • Obnova – je balík určený pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcov, ktorý ponúka ČSOB Stavebná sporiteľňa.
 • Leasing – ČSOB ponúka svojim klientom buď dlhodobý finančný lízing alebo krátko až strednodobý operatívny lízing. ČSOB poskytuje lízing v spolupráci s ČSOB Leasing určený pre podnikateľov, slobodné povolania a pre poľnohospodárov.

Sporenie a investovanie

 • Sporiaci účet Benefit konto – je sporiaci účet s výpovednou lehotou 7 dní určený pre podnikateľov, slobodné povolania, pre poľnohospodárov a pre bytové družstvá a SVB. Výška úrokovej sadzby je závislá od výšky vklady a od vloženej meny. Vedenie účtu je zdarma a bez požiadavky na minimálny zostatok na účte.
 • Termínovaný vklad – ČSOB svojim klientom (podnikatelia, slobodné povolania, poľnohospodári a bytové družstvá a SVB) umožňuje založenie termínovaného vkladu nielen v domácej, ale aj v zahraničnej mene s dobou viazanosti na 7 až 14 dní resp. na 1 až 36 mesiacov. Výška úrokovej miery je určená v závislosti od výšky vložených finančných prostriedkov, od doby viazanosti a od meny vložených prostriedkov.
 • Asset Managment – je produkt určený pre podnikateľov a slobodné povolania, ktorý klientom zaručí profesionálnu starostlivosť o finančné aktíva.

Ostatné produkty

 • Neživotné poistenie Biznis Kompakt – je poistenie majetku určené pre podnikateľov, slobodné povolania a bytové družstvá a SVB. Balík v sebe zahŕňa poistenie majetku pred škodami spôsobenými živelnými udalosťami, pred vytopením, pred krádežou vlámaním resp. lúpežným prepadnutím a pred škodami spôsobenými vandalizmom.
 • Bezpečnostné schránky a trezory – ČSOB prenajíma bezpečnostné schránky na dobu určitú a aj na dobu neurčitú. Poplatok za prenájom bezpečnostnej schránky je závislý od veľkosti schránky. ČSOB vlastní aj niekoľko nočných trezorov, vďaka ktorým je možné vkladanie hotovosti aj mimo úradných hodín banky.

Novinky ČSOB

 • 24. 8. 2021: Klienti ČSOB môžu využívať mobilnú aplikáciu už aj v anglickom a maďarskom jazyku - Informácie z ČSOB - Tlačové správy

  Správa financií z mobilu je odteraz ešte dostupnejšia a užívateľsky príjemnejšia. ČSOB rozšírila svoju mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking o jej anglickú a maďarskú jazykovú mutáciu. Aplikácia tak klientovi alebo klientke intuitívne navrhne jazyk aplikácie podľa prednastaveného jazyka zariadenia. Jazyk si môžu meniť kedykoľvek aj priamo v nastaveniach aplikácie.

 • 24. 8. 2021: Spoločensky zodpovedné fondy už volí 14 % investorov a investoriek ČSOB. Ich ponuku teraz rozširuje o dva nové. - Informácie z ČSOB - Tlačové správy

  Záujem klientov a klientok o tzv. spoločensky zodpovedné fondy (SRI/ESG fondy), vďaka ktorým môžu investovať systematicky do udržateľného rozvoja spoločnosti, rastie. Túto možnosť priniesla ČSOB vlani na jeseň, keď klientom umožnila investovať do akcií firiem, ktoré zabezpečujú dostupnosť pitnej vody vo svete. Po deviatich mesiacov od jeho sprístupnenia doň investovalo už takmer 14% investorov ČSOB. Teraz ponuku spoločensky zodpovedných fondov rozširuje o ďalšie dva nové.

 • 24. 8. 2021: Podvodníci opäť cielia na obozretnosť a platobné karty klientov, sľubujú výhry aj vrátenie dane - Informácie z ČSOB - Tlačové správy

  V posledných týždňoch evidujeme zvýšený výskyt podvodných e-mailov a správ, ktoré sú odosielané pod „hlavičkou“ Finančnej správy s prísľubom vrátenie daňového preplatku, potravinových reťazcov sľubujúcich možnosť výhry, kuriérskych spoločností požadujúcich úhradu balíka alebo falošných kupujúcich na inzertných portáloch. Ide o typický phishing, ktorý spája jedno – a to je snaha podvodníka získať od klienta či klientky údaje o platobnej karte.

 • 24. 8. 2021: ČSOB vykázala za prvý polrok 2021 zisk vo výške 34,2 milióna eur - Informácie z ČSOB - Tlačové správy
  • Objem úverov poskytnutých klientom k 30. júnu 2021 medziročne vzrástol o 5,0 % na 8,1 mld. eur,
  • vklady a úvery prijaté od klientov k rovnakému dátumu medziročne vzrástli o 7,1 % na 6,9 mld. eur,
  • čisté úrokové výnosy za prvý polrok 2021 boli vo výške 98,5 mil. eur, čo je približne na rovnakej úrovni ako za prvý polrok 2020,
  • čisté výnosy z poplatkov a provízií za prvý polrok 2021 medziročne vzrástli o 6,5 % na 37,6 mil. eur,
  • prevádzkové náklady za prvý polrok 2021 boli vo výške 102,2 mil. eur, čo je približne na rovnakej úrovni ako za prvý polrok 2020,
  • za prvý polrok 2021 ČSOB rozpustila opravné položky vo výške 4,6 mil. eur v porovnaní s tvorbou vo výške 47,6 mil. eur za prvý polrok 2020,
  • celá skupina ČSOB, vrátane výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne, vykázala za prvý polrok 2021 zisk vo výške 39,5 miliónov eur,
  • kapitálová primeranosť základných vlastných zdrojov ČSOB bola k 30. júnu 2021 na úrovni 16,3 %, čím naďalej prevyšuje stanovené regulatórne požiadavky,
  • ratingová agentúra Moody´s zlepšila dlhodobý rating ČSOB Banky na Slovensku, na základe aktualizovanej metodiky pre rating bánk.
 • 24. 8. 2021: Prehľad aktivít ČSOB v oblasti znižovania uhlíkovej stopy a spoločenskej zodpovednosti - Informácie z ČSOB - Tlačové správy
  • Zavedenie práce z domu a home office, ktorého využívanie sa počas pandémie ešte viac zintenzívnilo, viedlo k zníženiu objemu emisií produkovaných dochádzaním zamestnancov a zamestnankýň ČSOB do práce o 23 %,
  • celkovo od roku 2015 znížila ČSOB svoju uhlíkovú stopu o 38 %, s cieľom 80-% poklesu do roku 2030,
  • podiel investícií banky v energetickom sektore do podpory a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie už dosiahol hranicu 30 % a ambíciou je ďalej ho zvyšovať.
  • na Slovensku sa ČSOB úplne odklonila od financovania aktivít v oblasti uhoľného sektora, vrátane ťažby uhlia a výroby elektriny a tepla na báze uhlia, ešte v roku 2016,
  • ČSOB nadácia v roku 2020 podporila množstvo projektov a iniciatív v celkovej sume 389 000 eur,
  • Komplexný prehľad krokov a aktivít ČSOB v oblasti spoločenské zodpovednosti v roku 2020 je dostupný v najnovšej správe.
 • 26. 7. 2021: ČSOB znižuje úroky na hypotékach, klienti môžu získať desaťročnú fixáciu od 0,99% p.a. - Informácie z ČSOB - Tlačové správy

  ČSOB znížila úrokové sadzby pri úveroch na bývanie pri štvor, päť aj desaťročnej fixácii. Klienti s novou hypotékou, ako aj klienti, ktorí si do ČSOB prenesú svoj úver na bývanie z inej banky, si tak môžu financovať svoje bývanie s úrokom už od 0,99% p.a. na obdobie celých desať rokov (predtým od 1,15% p.a). Pri štvorročnej a päťročnej fixácií si môžu svoje bývanie financovať s úrokom od 0,95% p.a. (predtým 0,99% p.a.)

 • 23. 7. 2021: Počet hlásených pokusov o podvody sa počas pandémie násobne zvýšil. Klienti by mali byť obozretní aj pri podozrivo „výhodných“ dovolenkách a letných súťažiach. - Informácie z ČSOB - Tlačové správy

  Pandémia ešte viac zdigitalizovala naše životy, čo vytvorilo „ideálne podmienky“ aj pre rôznych podvodníkov, snažiacich sa vylákať citlivé údaje od používateľov a používateliek. Medzi najčastejšie ciele patria práve údaje o platobnej karte alebo prístupy k online bankovníctvu. Vzhľadom na to, že v takýchto prípadoch nejde o útok na samotné zabezpečenie banky, ale priamo na klienta, kľúčová je v prvom mieste obozretnosť používateľa. V súvislosti s blížiacou sa letnou sezónou apelujeme na maximálnu opatrnosť.

 • 23. 7. 2021: ČSOB je prvou bankou, ktorá integrovala do mobilnej aplikácie aj prehľad spravodajstva - Informácie z ČSOB - Tlačové správy

  ČSOB pokračuje v implementácii treťostranových riešení do svojej mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking. V spolupráci so spoločnosťou Zoznam.sk integrovala priamo do prostredia svojej aplikácie prehľad spravodajstva z webu bleskovky.sk. Klienti a klientky vďaka tomu získavajú na jednom mieste nielen prehľad vo svojich financiách, ale aj o dianí na Slovensku a vo svete.

 • 22. 7. 2021: Tri štvrtiny klientov spravujú svoje financie online. ČSOB preto prináša prvý, výhradne online Smart účet bez poplatku a bez podmienok. - Informácie z ČSOB - Tlačové správy

  Počet klientov, ktorí komunikujú a využívajú služby banky prioritne online, sa výrazne zvyšuje. ČSOB preto rozšírila svoju produktovú ponuku o Smart účet – prvý účet, ktorý si klienti môžu zriadiť výlučne online. ČSOB Smart účet zahŕňa všetky najviac využívané služby spojené s online správou financií, bez mesačného poplatku za vedenie a bez podmienok.

 • 2. 6. 2021: Nové možnosti pre klientov OTP Banky Slovensko v procese spájania sa s ČSOB - Informácie z ČSOB - Tlačové správy

  ČSOB a OTP Banka Slovensko pokračujú v procese spájania sa, ktoré odštartovalo v závere minulého roka. Postupne, ešte predtým, ako dôjde k ich úplnému zlúčeniu, pribúdajú klientom OTP Banky Slovensko viaceré benefity. Po spojení bankomatových sietí oboch bánk do jednej, vďaka čomu si klienti môžu vyberať peniaze z bankomatov sesterskej banky za rovnakých podmienok ako z tej vlastnej, môžu začať naplno využívať aj produkty ČSOB Poisťovne.