Deriváty

Táto stránka je venovaná derivátom, dozviete sa tu, kde obchodovať alebo ako špekulovať na vzostupe či poklese.

Čo sú termínované a promptné obchody?

Na finančných trhoch rozlišujeme dva druhy obchodov podľa toho, ako sa líši chvíľa uzatvorenia obchodu od okamihu, keď je obchod skutočne fyzicky vysporiadaný. Kým promptné obchody sú charakteristické tým, že kupujúci aj predávajúci majú záujem príslušný obchod nie len uzavrieť, ale tiež ho skoro hneď aj fyzicky vysporiadať, u termínových obchodov je tomu inak. Existuje tu dlhšie, často i niekoľkomesačné, časové oneskorenie medzi okamihom uzatvorenia obchodu a dohodnutým termínom vyrovnania.

Práve existencia tohto časového oneskorenia so sebou prináša možnosť s takými obchodnými kontraktmi ešte následne rôznymi spôsobmi manipulovať. Často sa tak samé obchodovateľné kontrakty stávajú predmetom ďalšieho obchodovania. Termínované kontrakty sa všeobecne nazývajú deriváty, lebo sú odvodené (derivované) od rôznych podkladových aktív. Podkladových aktív existuje celý rad, môžu to byť napr. akcie, cudzie meny, obligácie, úrokové sadzby, burzové indexy alebo komodity.

Čo sú to deriváty?

Za deriváty sa označujú obchody, ktorých hodnota sa odvodzuje (derivuje) od kurzu určitého aktíva, napr. akcie, akciového indexu, meny, komodity, apod. Derivátov je veľké množstvo, ale pri obchodovaní sa stretnete najčastejšie s futures kontraktmi, opciami a forwardmi. Obchody s derivátmi sa často označujú ako termínované obchody, v USA sa pre burzové deriváty (futures a opcie) používa pojem komodity.

Druhy derivátov

Futures

Futures kontrakt sa dá jednoducho charakterizovať ako dohodu dvoch strán o nákupe/predaji štandardizovaného množstva komodity vo vopred špecifikovanej kvalite za danú cenu k danému budúcemu dátumu. Futures kontrakty je možné obchodovať výhradne na organizovaných trhoch, burzách. Ide o tzv. pevný obchod, kedy k danému termínu má jedna strana povinnosť kúpiť a druhá strana má povinnosť predať.

Forward

Princíp forwardu je zhodný s futures kontraktom. Rozdiel spočíva v tom, že futures kontrakty sú obchodované vždy na burze, kým forward až na výnimky mimo burzu. Z toho vyplývajú ďalšie rozdiely: futures kontrakt je štandardizovaný, čo sa týka objemu kontraktu, druhu komodity, splatnosti a na trhu sa určuje iba cena, kým forward je individuálny a podmienky závisia na dohode dvoch strán. Pri vysporiadaní futures kontraktu vstupuje medzi obe strany kontraktu clearingové centrum, ktoré garantuje vysporiadanie. To je hlavná výhoda futures kontraktov.

Swapy

Swapy patria rovnako ako termínované kontrakty typu futures a útočník medzi pevné (neodvolateľné) termínované kontrakty. Swap predstavuje termínovú zmluvu, ktorou sa dva ekonomické subjekty medzi sebou zaväzujú vymeniť si vzájomne buď dohodnutá predmetná aktíva, alebo finančné toky za vopred pevne stanovených podmienok. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o neštandardizované zmluvy, obchoduje sa so swapmi iba zmluvne prostredníctvom OTC – trhu alebo priamo medzi účastníkmi obchodu.

Aká je ponuka derivátov?

Z vášho jediného účtu máte možnosť prostredníctvom derivátov obchodovať širokú škálu inštrumentov. Tie základné sú:

  • Komodity – Ide o všeobecné, premiestniteľné produkty, ktoré sa predávajú a nakupujú pod presnými pravidlami, ktorých súčasťou sú popisy, množstvo a časy dovozu. Ide napríklad o uncu zlata a iné drahé alebo priemyselné kovy, hektolitre pomarančovej šťavy, tony kávy, barely ropy, obilniny, olejniny, energiu a mnoho ďalších.
  • Akcie – Predovšetkým futures a opcie na akcie a Contracts for Diferences (CFD’s).
  • Akciové indexy – Medzi najznámejšie patria americké indexy Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, nemecký DAX, britský FTSE100, japonský Nikkei a mnoho ďalších.
  • Meny – Predovšetkým futures a opcie na meny, FOREX, hlavné krížové kurzy, atď.
  • Dlhopisy – Futures a opcie najmä na európske, americké a ďalšie dlhopisy.
  • Úrokové sadzby – Kontrakty na krátkodobé úrokové sadzby na dolár, euro, libru, jen a ďalšie.

Niekedy sa deriváty akcií a dlhopisov súhrnne nazývajú aj ako deriváty cenných papierov.