Faktoring

Čo je to faktoring?

Definícia: Faktoring je spôsob financovania krátkodobých úverov poskytnutých pri dodávkach tovarov a služieb. Jadro faktoringu je založené na odkupovaní krátkodobých pohľadávok, zvyčajne so splatnosťou do 180 dní. Je to komplexná služba, ktorá dokáže konkurovať bankovým produktom. Faktoring, služba ako taká, je zaujímavou aj z pohľadu správy a inkasa pohľadávok. Firme sa tým znižujú náklady spojené so správou a inkasom pohľadávok.

Druhy faktoringu

Faktoring môžeme podľa rôznych služieb rozdeliť na:

  • Regresný factoring
  • Bezregresný factoring
  • Importný factoring
  • Exportný factoring
  • Financovanie novovzniknutých spoločností
  • Správa pohľadávok
  • Inkaso pohľadávok

Regresný faktoring

Ako najčastejšie využívaná služba financovania sa stala obľúbenou hlavne kvôli svojej nízkej cene, ktorá je ľahko porovnateľná s bankovým úverom. Pri regresnom faktoringu dochádza ku zálohovému financovaniu pohľadávok faktoringovou spoločnosťou pred ich splatnosťou, pričom klient je zodpovedný za uhradenie pohľadávky jeho odberateľom a faktoringová spoločnosť nepreberá žiadne riziko súvisiace s insolventnosťou alebo neochotou odberateľa platiť.

Bezregresný faktoring

Na rozdiel od regresného faktoringu, pri bezregresnom faktoringová spoločnosť preberá riziko platobnej neschopnosti alebo nevôle odberateľa.

Importný faktoring

Importný faktoring je špeciálny balík služieb, ktorý umožňuje kúpu tovaru od zahraničných dodávateľov na kredit bez potreby garancie od banky. Všetky náklady pritom znáša dodávateľ.

Exportný faktoring

Ako komplexný balík finančných služieb určený hlavne pre podnikateľov, ktorí obchodujú so zahraničím sa zameriava na zlepšenie cash-flow klienta, ktorý je ovplyvnený v dôsledku predaja s odloženou splatnosťou.

Správa pohľadávok

Pri správe pohľadávok nedochádza k postúpeniu pohľadávok klienta faktoringovej spoločnosti, ale oprávneným veriteľom je sám klient so všetkými právami a povinnosťami, ktoré sú s tým spojené. Podľa vzájomnej dohody poskytuje faktoringová spoločnosť svojmu klientovi služby spojené so správou pohľadávok.

Inkaso pohľadávok

Inkaso pohľadávok je vymáhanie pohľadávok od dlžníkov.