ING Bank

ING bankING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky získala licenciu pre vykonávanie úplnej bankovej činnosti v roku 1993. Slovenská pobočka ING patrí holandskej banke ING Bank N.V., Amsterdam, ktorá je členom finančnej skupiny ING Group N.V..

Hlavné sídlo ING banky sa nachádza na Jesenského 4/C v Bratislave. Na čele slovenskej pobočky je generálny riaditeľ Jaroslav Vittek.

Ocenenia:

 • Investičné životné poistenie (5. miesto) – Zlatá minca (2009)
 • Úrazové poistenie (6. miesto) – Zlatá minca (2009)
 • Globálne akciové fondy (2. miesto) – Zlatá minca (2009)
 • Globálne akciové fondy (1. miesto) – Zlatá minca (2008, 2007)
 • Bankové účty (5. miesto) – Zlatá minca (2009, 2008, 2006)
 • Bankové účty (3. miesto) – Zlatá minca (2007, 2005)
 • Doplnkové dôchodkové sporenie (2. miesto) – Zlatá minca (2008 až 2005)
 • Kapitálové životné poistenie (5. miesto) – Zlatá minca (2008)
 • Akciové fondy-rozvíjajúce sa trhy (3. miesto) – Zlatá minca (2008)
 • Investičné životné poistenie (4. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Kapitálové životné poistenie (3. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Europeňažné fondy (5. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Detské životné poistenie (5. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Bankové účty (3. miesto) – Zlatá minca (2007, 2005)
 • Životné poistenie (1. miesto) – Zlatá minca (2006)
 • Europeňažné fondy (4. miesto) – Zlatá minca (2005)
 • Eurové dlhopisové fondy (4. miesto) – Zlatá minca (2009, 2008)

Finančná skupina ING je Slovensku zastúpená aj ako:

 • ING poisťovňa,
 • ING Commercial banking.

Produkty ING banky

Sporenie

Sporiaci účet ING konto – sporiaci účet v domácej mene (EUR) bez výpovednej lehoty u ING si môžu zriadiť plnoleté osoby, ktoré vlastnia bežný účet niektorej banky pôsobiacej na území Slovenska. Zriadenie, vedenie a aj zrušenie sporiaceho účtu je bez poplatkov. Bezplatné sú aj transakcie uskutočnené na účte. Sporiaci účet je možné založiť osobne na pobočke v Bratislave, poštou, telefonicky, alebo aj cez internet.

Investície

 • ING Multifond Aktiv V5 – klienti ING môžu investovať do zmiešaného podielového fondu ING Multifond Aktiv V5. Tento konzervatívny fond je určený nielen pre pokročilých investorov, ale aj pre začiatočníkov. Klienti ING môžu investovať už od 20€ mesačne do akcií, dlhopisov, komodít, hedge fondov resp. do realít.
 • ING Fondy – ING Bank, pobočka zahraničnej banky svojim klientom umožňuje investovať do zmiešaných, akciových (základných, sektorových, regionálnych, investičných) fondov resp. do fondov určených pre krátkodobé a strednodobé investovanie. Klienti môžu do ING Fondov investovať už od 20€ resp. 20$ mesačne.

Produkty ING Commercial banking

Financovanie a poradenstvo

Tieto služby sú určené pre slovenské, ale aj nadnárodné spoločnosti:

 • Financovanie a úvery – ING ponúka svojim korporátnym klientom niekoľko foriem financovania – kontokorentné úvery, úverové linky, poskytovanie záruk, krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé financovanie, bilaterálne a syndikované financovanie.
 • Štruktúrované financovanie – ING Bank v spolupráci s ING Amsterdam a ING Londýn svojim klientom poskytuje štruktúrované financovanie formou syndikovaných úverov, financovania projektov a exportu a rôznymi štruktúrovanými úvermi.
 • Leasing – ING svojich klientov podporuje aj formou lízingu zariadení, nehnuteľností, predaja a spätného prenájmu. Klienti si u ING môžu zriadiť finančný resp. operatívny lízing.
 • Poradenstvo – ING poskytuje poradenské služby v oblasti kapitálových trhov, fúzií a akvizícií a v oblasti špecializovaného financovanie.

Finančné trhy

Sú to treasury produkty:

 • Devízové operácie – klienti ING môžu investovať na devízovom trhu už od 50000 € resp. ekvivalentnú sumu v inej mene.
 • Spotové devízové transakcie – sú určené pre klientov, ktorí investujú sumu aspoň 50000 € resp. protihodnotu v inej mene a majú povolený spotový limit (settlement limit).
 • Zabezpečenie proti rizikám pohybu výmenného kurzu – jedná sa o službu Corporate Dealing, v rámci ktorej ING ponúka viacero produktov (forwardové dohody, opcie, menové swapy, štruktúrované produkty), ktoré eliminujú riziko nevýhodného vývoja výmenných kurzov.
  • Forwardové transakcie – sa uzatvárajú na konkrétny deň resp. obdobie, kedy sa klient rozhodne investovať svoje prostriedky za pevný devízový kurz.
  • FX swapy – je produkt, ktorý zabezpečí výmenu jednotlivých mien za vopred dohodnuté obdobie. Jedná sa o jednoduchý druh menového swapu s minimalizáciou kurzového rizika.
  • Cross Currency Swapy (CCS) – v sebe zahŕňajú poistenie proti nepriaznivým zmenám devízového kurzu a proti úrokovým rizikám.
  • Menové opcie – ING svojim klientom ponúka všetky druhy opcií a ich jednotlivých kombinácií.
 • Produkty peňažného trhu:
  • Termínované vklady – korporátni klienti ING môžu vložiť svoje finančné prostriedky do termínovaných vkladov v domácej (EUR), alebo v zahraničnej mene s dobou viazanosti od 1 do 365 dní. Pri zriadení termínovaného vkladu je potrebný základný vklad vo výške aspoň 100 000 €.
  • Pokladničné poukážky a štátne dlhopisy – sú obdobou termínovaných vkladov s minimálnym vkladom vo výške 1 000 000 €.
  • Zabezpečenie proti rizikám pohybu úrokových sadzieb – je formou zabezpečenie sa pre klientov, ktorí čerpajú nejakú formu úveru, proti možným zmenám úrokov.
  • Forward-Forward – je vopred dohodnutá výška úrokov termínovaného vkladu resp. úveru, ktorý klient v budúcnosti začne čerpať.
  • FRA – je produkt, ktorý umožňuje kompenzáciu aktuálneho a dohodnutého rozdielu sadzieb ešte na začiatku uvažovaného obdobia.
  • Úrokové swapy – alebo aj IRS, predstavuje výmenu fixných úrokových sadzieb za pohyblivé, bez zmeny istiny.
  • Úrokové opcie – ING svojim klientom ponúka niekoľko druhov úrokových opcií – opcie typu FAP resp. FLOOR.

Finančné inštitúcie a správa cenných papierov

 • Správa a úschova cenných papierov – ING poskytuje svoje služby v oblasti správy a úschovy cenných papierov pre domácich aj zahraničných investorov od roku 1998. ING svojim korporátnym klientom ponúka možnosť vybrať si medzi štandardnou (mandátny vzťah), držiteľskou (komisionársky vzťah) správou, resp. ich kombináciou.
 • Služby člena Centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. (CDCP) – ING poskytuje služby člena CDCP od roku 2004. V rámci tejto služby poskytuje svojim klientom vedenie účtov a štandardnú resp. držiteľskú správu cenných papierov.
 • Depozitár – ING vykonáva činnosť depozitára pre správcovské, dôchodkové a doplnkové dôchodkové spoločnosti. V rámci tejto služby ING Bank N.V. uskutočňuje pravidelné ohodnotenie portfólií spoločnosti, schvaľuje a kontroluje investičné zámery a kontroluje všetky aktivity spoločnosti.
 • Escrow služby – v rámci tohto produktu ING poskytuje služby v oblasti viazania a uvoľňovania finančných prostriedkov na účtoch podľa vopred dohodnutých podmienok.
 • Ponuka na prevzatie, povinná ponuka na prevzatie, verejná ponuka cenných papierov – tieto ponuky ING poskytuje ako člen Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • Správa bežných a LORO účtov pre finančné inštitúcie – ING Bank N.V. v rámci tejto služby nielen spravuje bežné a LORO účty, ale poskytuje aj všetky ostatné služby súvisiace s vedením týchto účtov.

Konsolidácia zostatkov (Cash Pooling)

Cash Pooling je služba určená pre spoločnosti s holdingovou štruktúrou:

 • Reálny Cash Pooling „Zero Balance“ – jeho základ tvoria reálne prevody finančných prostriedkov medzi členmi Cash Pooling systému. Podmienkou otvorenia tzv. Master Account je, aby každý člen tohto systému bol majiteľom účtu v ING.
 • Fiktívny Cash Pooling – nejedná sa o reálnu konsolidáciu zostatkov a úroky sa určujú podľa tohto fiktívneho zostatku na účte.

Platby v hotovosti cez Slovenskú poštu

ING Bank umožňuje spracovanie hotovostných operácií v prospech majiteľa účtov v ING na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty pomocou poštových poukazov.

Zber a preprava hotovosti prostredníctvom bezpečnostnej spoločnosti

ING Bank umožňuje na základe zmlúv uzatvorených s bezpečnostnými spoločnosťami prepravu spracovanie a dodávanie hotovosti niektorou z bezpečnostných služieb.