Leasing

Slovo lízing je prevzaté do slovenskej terminológie z anglického slova “leasing”, ktoré v preklade znamená “prenájom”. Jedná sa o obchodnú operáciu medzi prenajímateľom a nájomcom, kde predmetom leasingovej zmluvy môže byť hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť. Zaujíma vás, aké je základné rozdelenie leasingu, jeho riziká, výhody či nevýhody, alebo aké náležitosti má mať leasingová zmluva (lízingová zmluva)? Odpovede na tieto otázky, ale aj vysvetlenie súvisiacich pojmov nájdete nižšie.

Čo je leasing?

Definícia a charakteristika: Leasing je prenájom výrobkov a výrobných prostriedkov na určité obdobie na základe úhrady leasingových poplatkov formou splátok. Uplatňuje sa najmä u predmetov dlhodobej spotreby, ale aj v službách. V slovenčine sa používa aj poslovenštený výraz lízing.

Leasingom je možné zaobstarať:

 • osobné a úžitkové automobily,
 • nehnuteľnosti,
 • stroje a zariadenia,
  • technologické celky a výrobné linky,
  • obrábacie, zváracie, stavebné, textilné, polygrafické a iné stroje,
  • výpočtovú a kancelársku techniku​​,
  • zdravotnícke a telekomunikačné zariadenia,
  • pracovné a poľnohospodárske stroje,
  • vybavenie prevádzok,
  • stavebné stroje a manipulačnú techniku​​.

V splátkach lízingu býva obsiahnutá amortizácia predmetu lízingu, finančné služby poskytované leasingovou spoločnosťou (bankou), poistenie, servisné a ostatné náklady.

Finančný a operatívny leasing

Operatívny leasing – Druh leasingu, kedy po ukončení leasingu zostáva predmet vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Doba trvania takéhoto leasingu býva kratšia ako doba životnosti veci a doba odpisovania.

Finančný leasing – Druh leasingu, kedy zmluva obsahuje predkupné právo na predmet leasingu. Po splatení všetkých splátok sa nájomca stáva majiteľom predmetu.

Výhody a nevýhody leasingu

Výhody leasingu:

 • rýchlejšie ako získanie spotrebného úveru,
 • riziko inflácie nesie spravidla leasingová spoločnosť (lízingové spoločnosti),
 • leasingové splátky môžu byť zhodné s výkonovými parametrami,
 • ak sa predmet využíva len počas sezóny, je možné po dohode s leasingovou spoločnosťou zjednať nepravidelné splátky.

Nevýhody leasingu:

 • obmedzené vlastnícke práva, po celú dobu prenájmu patrí predmet lízingu lízingovej spoločnosti,
 • niektoré vlastnícke riziká sú ale prenesené na nájomcu,
 • vysoké penále za vypovedanie zmluvy,
 • v prípade, že by leasingová spoločnosť zbankrotovala, musí nájomca vrátiť predmet leasingu a jednať o vyrovnaní.

Postup pri leasingu

Leasing si môžete predstaviť ako sled nasledujúcich krokov:

 • prvý kontakt s leasingovou spoločnosťou (bankou),
 • predloženie základných informácií a relevantných dokumentov,
 • preverovanie informácií o potencionálnom klientovi a podkladov pre uzatvorenie leasingovej zmluvy,
 • matematický variantný model alternatív lízingových splátok,
 • uzatvorenie leasingovej zmluvy,
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy s výrobcom alebo dodávateľom predmetu lízingu,
 • uvedenie predmetu leasingu do prevádzky,
 • účtovanie a splácanie nájomného,
 • ukončenie leasingovej zmluvy.

Tieto kroky si postupne preberieme…

Výber lízingovej spoločnosti

Než uzavriete zmluvu, zistite si:

 • aké má leasingová spoločnosť finančné zázemie (banky sú pomerne bezpečné),
 • aké sú jej finančné výsledky,
 • ako dlho pôsobí na trhu,
 • kto je jej vlastníkom,
 • ako vyzerajú jej internetové stránky.

Neuspokojte sa len s leasingovým koeficientom. Zaujímajte sa o celkové náklady na obstaranie, t.j. sumu, ktorú zaplatíte za celú dobu. Väčšina renomovaných leasingových spoločností poskytuje aj poradenstvo pre vyhodnotenie leasingovej ponuky.

Predloženie základných informácií a podkladov

Ako podnikateľ – fyzická osoba musíte predložiť:

 • doklad o registrácii,
 • živnostenský list a jeho kópiu, alebo koncesnú listinu a jeho kópiu, alebo doklad o pridelení IČO a jeho kópiu, alebo iný platný doklad o registrácii spolu s kópiou,
 • občiansky preukaz a jeho kópiu,
 • daňové priznanie.

Ako zástupca firmy – právnickej osoby musíte naviac predložiť:

 • výpis z obchodného registra,
 • účtovnej závierky.

Ako súkromná osoba musíte predložiť tieto doklady a informácie:

 • občiansky preukaz a jeho kópiu,
 • druhý doklad totožnosti (pas, rodný list),
 • doklad o súčasnom zamestnaní a zamestnávateľovi,
 • potvrdenie o výške čistého mesačného príjmu,
 • počet vyživovaných osôb,
 • súhlas manžela (manželky) s uzavretím leasingovej zmluvy,
 • u cudzincov sa vyžaduje povolenie k pobytu a jeho kópia.

Výpočet leasingových splátok

Do výpočtu leasingových splátok vstupuje:

 • Obstarávacia cena – Mala by byť doložená faktúrou alebo kúpnou zmluvou. Pozor, prenajímateľ do ceny môže zahrnúť aj ďalšie poplatky, ako je doprava predmetu, clo, bankové poplatky a ďalšie náklady spojené s obstaraním.
 • Interval splácania – Môže byť mesačný, kvartálny, polročný alebo ročný.
 • Navýšenie prvej splátky – Štandardne sa pohybuje okolo 20 až 30% obstarávacej ceny, nižšie navýšenie je nutné prejednať a závisí na kvalite obchodu.
 • Dĺžka leasingovej zmluvy – spravidla je daná odpisovou skupinou.
 • Úroková sadzba – výška úrokovej sadzby sa odvíja od podmienok leasingovej zmluvy a bonity klienta.

Uzatvorenie leasingovej zmluvy

V leasingovej zmluve by nemali chýbať nasledujúce náležitosti:

 • identifikácia prenajímateľa a nájomcu (názov, adresa, sídlo, meno a priezvisko fyzickej osoby, bydlisko, IČO, DIČ),
 • popis predmetu,
 • cena predmetu, výška leasingovej splátky a kúpna cena pri riadnom ukončení leasingovej zmluvy,
 • identifikácia prvej zvýšenej splátky alebo zálohy na nájomné, zálohy na kúpnu cenu,
 • dátum platnosti a dátum účinnosti zmluvy,
 • deň odovzdania predmetu,
 • dátum ukončenia zmluvy,
 • splátkový kalendár,
 • spôsob platenia poistného,
 • opravy a technické zhodnotenie, užívanie predmetu, vlastnícke práva, údržba a ošetrovanie predmetu,
 • penále z omeškania a zmluvné pokuty za porušenie podmienok.

Uzavretie kúpnej zmluvy medzi leasingovou spoločnosťou (bankou) a dodávateľom, resp. výrobcom predmetu

Predmet a technické podmienky dojednávajú priamo s dodávateľom. Mnohokrát je výhodné osloviť niekoľko bánk ohľadom lízingu a dať im vedieť o konkurenčných lepších ponukách. Banka sa potom bude snažiť ponúknuť lepšie leasingové podmienky ako tá druhá. Dá sa takto ušetriť niekedy až 30 % úrokov.

Prevzatie a uvedenie predmetu do prevádzky

O prevzatí je spísaný zápis alebo preberací protokol, ktorým sa začína leasing ako taký.

Ukončenie leasingovej zmluvy

Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, leasingová zmluva končí:

 • uplynutím doby, na ktorú bol leasing dohodnutý,
 • prevodom vlastníctva na nájomcu,
 • dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom (napríklad pri predčasnom splatení),
 • trvalým vylúčením predmetu z činnosti a zaplatením všetkých splátok,
 • ďalším prenájmom.

Leasingová spoločnosť môže od zmluvy odstúpiť v prípade,

 • že neplatíte leasingové splátky,
 • keď s vami bolo zahájené konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, alebo ste inak ukončili podnikateľskú činnosť,
 • ak dodávateľ odstúpil od kúpnej zmluvy ešte pred dodaním predmetu,
 • ak porušujete leasingovú zmluvu podstatným spôsobom,
 • ak ste premiestnili sídlo alebo bydlisko mimo SR.

Ukončením zmluvy sa nezbavuje povinnosti uhradiť nezaplatené splátky za dobu, na ktorú bola zmluva uzavretá, a tiež výdavky prenajímateľa na ukončenie zmluvy a odobratie predmetu, úroky z omeškania, zmluvné pokuty a náhradu škody.

Spätný leasing

Na tuzemskom trhu sa pohybuje niekoľko leasingových spoločností, zväčša dcérskych spoločností niektorej banky, ktoré majú spätný lízing vo svojej ponuke. Či už z dôvodu finančných problémov a nedostatku hotovosti, využívania daňových výhod leasingu, alebo iných, sa na niektorú z nich môžete obrátiť so žiadosťou o spätný leasing. Leasingová spoločnosť od vás predmet lízingu odkúpi a poskytne vám finančné prostriedky za kúpu.

Ak vlastníte auto, môžete ho predať leasingovej spoločnosti. Tá vám za neho poskytne finančné prostriedky a auto vám na základe lízingovej zmluvy prenajme.

Aký predmet môžete použiť na spätný lízing? Môže sa jednať o tovar, hmotný majetok – automobily, technológie, výrobné zariadenia, stroje, technika a iné.