Podielové fondy

Ak sa rozhodnete investovať a netrúfnete si na investovanie na vlastnú päsť, môžete tak urobiť kolektívne prostredníctvom otvorených podielových fondov. V súčasnosti existuje niekoľko základných kategórií fondov, ktoré sa vzájomne líšia investičnými cieľmi, rozložením rizika a časovým horizontom, po ktorom by mali priniesť výnos. Bližšie informácie o fondoch, ich výhodách a nevýhodách nájdete na tejto stránke.

Čo je kolektívne investovanie?

Presnú definíciu pojmu kolektívne investovanie môžeme nájsť v zákone č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní. Ak prevedieme legislatívnu reč do reči zrozumiteľnej, potom ide o združovanie peňažných prostriedkov vo fonde a ich následné investovanie na princípe rozloženia rizika a ďalšie obhospodarovanie tohto majetku.

História kolektívneho investovania

Rozvoj investičných fondov na Slovensku je neodmysliteľne spätý s kupónovou privatizáciou a jej dvoma vlnami, ktoré sa prehnali v rokoch 1992 – 1994. Práve tá totiž mala rozhodujúci a kľúčový význam pre podobu a vývoj slovenského kolektívneho investovania. V tejto dobe sa naše hospodárstvo menilo z centrálne plánovaného na trhové a viac než 1700 štátnych podnikov sa transformovalo na akciové spoločnosti s verejne obchodovateľnými cennými papiermi. Bežnému občanovi sa tak otvorila možnosť investovať svoje prostriedky do niektorej z týchto spoločností a získať v nej podiel. Ak sa nechcel do tohto kroku púšťať na vlastnú päsť, mohol svoje prostriedky zveriť do rúk fondov, ktoré sa stali riešením pre “neskúsených investorov”.

Prvej vlny privatizácie sa zúčastnilo viac ako 400 fondov, ktoré získali asi 73% celkového majetku prideleného pre prvú vlnu. V druhej vlne na 353 fondov pripadlo 65% privatizovaného majetku. Kým prvej vlny privatizácie sa podľa zákona mohli zúčastniť len investičné fondy majúce formu akciovej spoločnosti (a teda právnu subjektivitu), do druhej vlny smeli vstúpiť aj fondy podielové, t.j. subjekty bez právnej subjektivity založené investičnými spoločnosťami.

Po privatizačnom období nastáva “hluché miesto”, kedy záujem drobných investorov o dianie na kapitálovom trhu je prakticky nulový a počet uskutočnených obchodov sa dá spočítať na prstoch jednej ruky. Obchodovanie tak zostáva práve na pleciach investičných a podielových fondov. V tejto dobe dochádza, často za nie príliš právne zrozumiteľných podmienok, k premenám fondov na iné právne subjekty. Na scénu i do podvedomia ľudí sa dostáva termín “tunel” v inej ako dopravnej súvislosti, kedy je na množstvo fondov uvalená nútená správa a niektoré sa stretávajú s konkurzom a následnou likvidáciou.

Výraznejší posun v investorskej nálade je zrejmý až koncom druhého tisícročia, kedy k nám začali masívnejšie prenikať zahraničné subjekty kolektívneho investovania. Zlomovým rokom v oblasti kolektívneho investovania sa stal rok 2004, ktorý priniesol do oblasti fondového investovania rad noviniek. Na svedomí to má predovšetkým vstup do EÚ a harmonizácia slovenskej legislatívy s európskou. Najpozitívnejšími zmenami sú zníženie daní u fondov, zvýšenie ochrany investorov a rozšírenie ponuky fondov i investičných možností.

Hoci v oblasti kolektívneho investovania došlo za posledných pár rokov k veľkému boomu, v porovnaní s vyspelými štátmi, resp. ich kapitálovými trhmi, je investičná história podstatne kratšia a slovenský fondový biznis je ešte len na začiatku.

Čo je podielový fond?

Ide o majetok, ktorý patrí podielnikom a to v pomere podľa vlastnených podielových listov. Podielový fond nie je právnickou osobou a je vytváraný investičnou spoločnosťou na základe povolenia Komisie pre cenné papiere. Investičná spoločnosť obhospodaruje majetok v podielovom fonde svojom mene a na účet podielnikov.

Investovanie podľa pravidiel

Činnosť investičných a podielových fondov upravuje zákon č. 385/1999 o kolektívnom investovaní. Investičná spoločnosť nesmie pri propagácii používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať dôležité skutočnosti. Zákon obmedzuje riziko strát investorov tým, že stanovuje limity pre držbu cenných papierov od jedného subjektu (firma, obec, štát, centrálna banka) v portfóliu fondu. Manažér fondu smie investovať len v rámci daných pravidiel. Pri podozrení z činnosti v rozpore so zákonom, má podielnik právo sa obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá jeho podnet prešetrí a vydá rozhodnutie.

Princíp veľkého hrnca

Vkladom svojich peňazí do spoločného hrnca (fondu) sa stávate investorom. Spoločne s ďalšími investormi vytvárate fond. Majetok v tomto fonde je spravovaný profesionálnymi manažérmi. Títo ľudia sa nezaoberajú ničím iným než vyhľadávaním najvýhodnejších investičných príležitostí pre “svoj” fond. Manažéri za vás vykonávajú náročný výber jednotlivých cenných papierov, ktoré by ste radi mali vo svojom vlastníctve. V závislosti na ich skúsenostiach a s ohľadom na situáciu na kapitálových trhoch rastie alebo padá hodnota vášho majetku vo fonde. Investícia do investičného fondu teda nie je bez rizika.

Zásady kolektívneho investovania

Ak sa rozhodnete investovať do niektorého z domácich či zahraničných fondov, mali by ste vedieť a postupovať nasledovne.

 1. Získajte dostatok informácií – Vyžiadajte si najmä informačné materiály a štatút fondu. Chcite údaje o dosahovaných výsledkoch. Pýtajte sa na podmienky investovania a možné riziká.
 2. Uzavrite zmluvu – Podielové listy nakúpite na základe zmluvy o predaji podielových listov, ktorú uzavriete na predajných miestach investičných fondov alebo so svojím investičným poradcom. Využiť môžete prípadne aj korešpondenčnú cestu. Moderná forma uzatvorenia zmluvy cez internet je otázkou budúcnosti.
 3. Zložte peniaze na účet – Po podpísaní zmluvy vložte na pokladni v banke, alebo zašlite na bežný účet vybraného fondu peňažné prostriedky. Ujasnite si, aké údaje je potreba uvádzať do variabilného alebo špecifického symbolu danej platby. Ak vaša platba nebude obsahovať správny variabilný symbol, nebude vám investičná spoločnosť môcť pripísať podielové listy.
 4. Staňte sa podielnikom – Akonáhle dostanete podielové listy na váš účet v Stredisku cenných papierov alebo v listinnej podobe poštou, to je ten okamih, kedy sa stávate členom veľkej komunity investorov v podielovom fonde.
 5. Investujte kedykoľvek znovu – Ako podielnik investičného fondu máte možnosť v akejkoľvek dobe nakúpiť ďalšie podielové listy. Emisie podielových listov otvorených fondov sú neobmedzené. Vždy sa na vás dostane nezávisle na dopyte a ponuke. Ani žiadnu novú zmluvu nemusíte uzatvárať. Stačí iba zaslať peňažné prostriedky na účet vami vybraného fondu a za vaše peniaze vám bude pripísaný zodpovedajúci počet podielových listov a odoslané potvrdenie o uskutočnenej transakcii.
 6. Sledujte vývoj investície – Základným ukazovateľom pri hodnotení výkonnosti otvorených podielových fondov je čisté obchodné imanie (kurz, NAV). Pod NAV si predstavte hodnotu investičného majetku pripadajúcu na jeden podielový list. Ak je napríklad 1.januára hodnota NAV 1000 € a 31.decembra 1075 €, potom investičný fond za jeden rok zhodnotil vložené prostriedky o 7,5%. Tento výnos však nie je vám ako držiteľovi podielových listov vyplatený. Zisk dosiahnete až v čase, keď sa rozhodnete svoje podiely vo fonde predať. Skutočná hodnota výnosu je daná nákupnou a predajnou cenou a poplatkami investičného fondu.
 7. Prejdite z jedného fondu do druhého – Prechod z jedného podielového fondu do druhého nie je v rámci jednej investičnej spoločnosti ničím neobvyklým. Naopak, jedná sa o pomerne zaujímavý marketingový ťah, kedy za prechod nie je účtovaný žiadny konverzný poplatok. Prechod do iného fondu je vlastne spojený z dvoch úkonov. Jednak musia byť odkúpené podielové listy pôvodného fondu a potom nakúpené podielové listy nového fondu.
 8. Bez problémov predávajte – Investičná spoločnosť je vždy povinná vaše podielové listy odkúpiť. Neexistuje výhovorka, že sa nenašiel žiadny záujemca o kúpu, tak ako je to obvyklé na burzách cenných papierov. Odkúpenie možno urobiť iba na základe žiadosti o odkúpenie cenných papierov. Investičná spoločnosť vám uhradí finančnú čiastku zodpovedajúcu množstvu predávaných podielových listov vynásobených aktuálnym kurzom čo najskôr. V praxi sa jedná o dobu od niekoľkých dní po dva týždne.

Prečo investovať do investičných fondov?

Nájdete asi oveľa viac dôvodov, prečo vlastne vložiť peniaze do investičných fondov, než spomíname nižšie. Vašim hlavné motívom zrejme zostanú zaujímavé zisky, ktoré si od investície sľubujete. Vedzte, že čím dlhšie budete sporiť, tým viac môžete riskovať a tým viac získať. Predovšetkým akcie sú z dlhodobého hľadiska jedným z vôbec najvýnosnejších aktív. Prečo teda neskúsiť akciové fondy?

Dôvodov je niekoľko:

 • Zabezpečujete sa na starobu
 • Sporíte na vzdelanie a bývanie vašich detí
 • Zaisťujete si prostriedky na financovanie kúpy auta
 • Šetríte na dovolenku vašich snov
 • Chcete platiť menej daní

Nie ste zrovna dvakrát nadšení, že musíte stále viac zo svojich príjmov odvádzať štátu na daniach. V rámci investície do fondov tomu tak nemusí byť. Zisky z investovania nepodliehajú zdaneniu. Stačí byť len trpezlivý a sporiť dlhšie než šesť mesiacov.

Než začnete kolektívne investovať

Ak sa rozhodnete investovať do investičných alebo podielových fondov:

 • Prečo sa neporadiť?
 • Investujte tak, ako vám vaša peňaženka dovolí
 • Risk je zisk
 • Dlhodobé výnosy sú vyššie
 • Neverte nadmerným sľubom
 • Investujte pravidelne a bez poplatkov

Do investičných fondov investujete či už prostredníctvom banky, obchodníka s cennými papiermi, finančného poradcu, burzy alebo RM-Systému pomerne významné prostriedky. Od samotného začiatku by ste mali sami vedieť, čo presne chcete. Uvedomte si, na akú dlhú dobu ste ochotní svoje prostriedky investovať a kedy ich budete znovu potrebovať.

Čím väčším objemom voľných finančných prostriedkov disponujete, tým väčšie možnosti pri výbere investičného fondu máte. Suma 30.000 eur vám už zaručuje možnosť nákupu podielových fondov na ktoromkoľvek kapitálovom trhu sveta. Ideálna suma pre investovanie do zahraničných investičných fondov sa pohybuje s ohľadom na poplatky a iné transakčné náklady rádovo v desiatkach.

“Ten správny fond” vyberajte vždy podľa jeho dlhodobých výsledkov. Nenechajte sa uniesť nadpriemerným zhodnotením dosiahnutým v priebehu posledných týždňov. Minulé výnosy totiž nie sú zárukou výnosov budúcich.

Iste viete, že akciové, prípadne zmiešané fondy sú spojené vzhľadom k ich investičnému zameraniu (najmä akcie) s vyššou mierou rizika. Riskovanie v podobe investície do týchto fondov vám prinesie dlhodobejšie aj hodnotnejšie výnosy. Vyššie zisky si vyžadujú dlhšiu dobu investovania. Do akciových a zmiešaných fondov sa oplatí vložiť svoje prostriedky aspoň na 3-5 rokov.

Investorom, ktorí nesledujú dianie na kapitálových či devízových trhoch, odporúčame investíciu do globálnych zmiešaných fondov uprednostňujúcich cenné papiere rôznych emitentov z rôznych krajín a denominovaných v rôznych menách. Starší a menej riskujúci investori by mali väčšiu časť svojich prostriedkov vložiť do dlhopisových fondov, prípadne do fondov peňažného trhu.

Vždy sa informujte o výške poplatkov fondu. Nenechajte sa odbiť len vstupnými poplatkami. Fondy s nulovým poplatkom uvaleným na počiatočnú investíciu totiž môžu mať vysoký poplatok za správu vašej investície.

Nie je na škodu poradiť sa s nezávislým kvalifikovaným poradcom. Informácie zadarmo možno nie sú tými najlepšími.

Poplatky fondov

Pri investovaní do fondov počítajte s poplatkami, ktoré si investičné fondy účtujú:

 • Vstupný poplatok
 • Správny poplatok
 • Výstupný poplatok

Investičné fondy ponúkajú investorom zaujímavé výnosy. Hodnota vášho výnosu bude vždy daná rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou a poplatkami investičného fondu. Najviac peňazí zaplatíte za vstupný poplatok, ktorý inkasuje správca fondu (investičná spoločnosť) pri nákupe podielových listov. Jeho výška je u väčšiny akciových a derivátových fondov až 6%. Väčšina dlhopisových fondov zakotvuje poplatok od 3 do 4%. Pri investícii do fondov peňažného trhu počítajte s poplatkom do 1%.

Sú však aj také fondy, ktoré nevyberajú žiadne poplatky. Väčšinou ani v týchto prípadoch investor neušetrí. Investičná spoločnosť totiž po ňom požaduje úhradu iných typov poplatkov. Poplatok sa vypočítava z investovanej čiastky. To znamená, pokiaľ investujete 100 eur, potom je vstupný poplatok vo výške 4% štyri eurá.

Za správu fondu si účtujú investičné fondy ďalšiu čiastku (spravidla od 0,5 do 2%). Poplatok za túto službu sa väčšinou započíta pri každom ohodnotení čistého obchodného imania fondu. Tým sa denne, prípadne jedenkrát týždenne znižuje výnos podielnika. Investor tento odpočet nevidí, pretože platba správneho poplatku sa zráža priamo z vypočítaného čistého obchodného imania na podielový list. Nákladovú položku pre investora tvoria poplatky spoločnosti, ktorá vedie investičný účet. Tento účet môže byť vedený priamo v spoločnosti, ktorá obhospodaruje podielové fondy. To je výhodné, pretože v mnohých prípadoch sú tieto účty zadarmo. Časť investičných účtov je ale vedená u bánk, ktoré si za svoje služby účtujú rôzne sadzby. Poplatok môže dosiahnuť až 1%.

Nakoniec do úvahy je potreba započítať aj výstupný poplatok. Ten na vás môže čakať, pokiaľ sa rozhodnete z investičného fondu vystúpiť. Hoci si drvivá väčšina fondov tento poplatok už neúčtuje, môžete sa s ním občas stretnúť.

Predaj podielových listov

A kedy je dobré podielový list predať?

 • Potrebujete rýchlo peňažné prostriedky, alebo
 • Zhodnotenie fondu je pod úrovňou porovnateľných investičných fondov, alebo
 • Investičný fond zmenil svoju investičnú stratégiu, alebo
 • Úspešný správca majetku opúšťa fond.

Rozhodnutie o predaji podielov v investičných fondoch nie je vždy jednoduchou záležitosťou. Ukončenie investície v dobe, kedy sú kurzy na úplnom dne, by pre vás zrejme znamenalo realizáciu zbytočných strát. Predaj skôr ako po šiestich mesiacoch by vám spôsobil zbytočnú daňovú záťaž navyše. Držte sa preto príslovia “dvakrát meraj a raz rež”.

Ak ste pevne presvedčení predávať, potom vedzte, že investičný fond vám vyplatí investované prostriedky v priebehu niekoľkých málo dní. Ak potrebujete nutne svoje peniaze späť, potom ich dostanete vo výške zodpovedajúcej aktuálnemu kurzu jedného podielového listu prípadne zníženého o výstupný poplatok.

K ukončeniu investície vo fonde vás môže prinútiť nielen vaša potreba, ale aj situácia vovnútri investičného fondu. Nezdá sa vám, že fond dosahuje príliš nízke výnosy? Poznáte lepšiu možnosť, kam vložiť svoje prostriedky? Neukvapte sa. Pri akomkoľvek porovnávaní výnosov vychádzajte z dlhodobých štatistík. Nenechajte sa napríklad zlákať krátkodobými výnosmi niektorých fondov. Tie totiž mohli byť spôsobené účtovnými mechanizmami či veľmi výhodným, ale náhodným a jednorázovým predajom časti portfólia fondu.

Ak napr. dôjde k menšiemu burzovému krachu, pod ktorého vplyvom sa manažéri vášho fondu rozhodnú čiastočne preskupiť štruktúru portfólia. Podiel vami preferovaných akcií tak výrazne klesne. Je len na vás, či budete túto skutočnosť rešpektovať. Rovnako tak nemusíte súhlasiť s prevodom fondu pod inú investičnú spoločnosť. Trebárs prebehne fúzia dvoch investičných spoločností. Ak nemáte k novému správcovi fondu dôveru, radšej investujte ináč a/alebo inde.

Výhody fondov

Aké sú výhody investovania do fondov?

 • Dostupnosť a jednoduchosť
 • Investovanie na mieru
 • Dostatok informácií
 • Prístup na domáce aj zahraničné finančné trhy
 • Diverzifikácia rizika
 • Vysoká likvidita – vždy nakúpite a aj predáte
 • Profesionalita
 • Daňové zvýhodnenie po 6 mesiacoch

Na slovenskom trhu pôsobia stovky investičných fondov, ktoré sa od seba navzájom odlišujú investičným zameraním, rizikom a investičným horizontom. Každý z vás si môže vybrať taký fond, ktorý najlepšie zodpovedá vašim cieľom. S rôznymi fondmi môžete na inú dobu investovať rôzne vysokú čiastku, či už pravidelne alebo jednorázovo. Väčšina investičných fondov umožňuje sporenia aj drobným investorom. Minimálne vklady sú niekedy len 20 až 200 eur. Aj veľmi malý investor sa môže podieľať na raste veľkých svetových firiem a získať podiel na investíciách, ktoré by si inak nemohol dovoliť.

Tým, že do investičného fondu vloží svoje prostriedky veľké množstvo podielnikov, vznikne dostatočný majetok. Peniaze investorov sú umiestnené do veľkého počtu rôznych cenných papierov. Za situácie, že jeden cenný papier (akcia, dlhopis) stráca výrazne na svojej hodnote, prejaví sa to na kurze podielového fondu len nepatrne. Dobrý výnos ostatných cenných papierov straty vyrovná.

Prostriedky vložené do investičných fondov spravujú špecialisti, ktorí majú k dispozícii profesionálne zázemie, dostatok informácií a nástrojov, umožňujúcich okamžite reagovať na akékoľvek situácie na kapitálových trhoch.

Veľmi dobre budete vedieť o aktuálnom kurze investičného fondu a aj o jeho krátkodobej či dlhodobej výnosnosti. Práve za aktuálny kurz je investičný fond kedykoľvek povinný váš podiel vo fonde odkúpiť. Nemusíte sa v žiadnom prípade obávať, že pre svoj cenný papier nenájdete kupca. Späť k hotovostným prostriedkom sa dostanete veľmi rýchlo.

Nevýhody fondov

Fondy však skrývajú aj určité nevýhody

 • Vklady sú poistené
 • Investícia je podstatne ovplyvnená dobou, kedy je realizovaná
 • Investícia je dlhodobou záležitosťou
 • Nájsť správny fond je veľmi zložité
 • Strata investičnej voľnosti
 • Poplatky môžu spôsobiť straty
 • Rovnako ako pohyb devízových kurzov u zahraničných fondov

Poistenie vkladov je poslednou dobou dosť omieľanou témou. Do určitej hranice sú poistené bankové vklady či peňažné prostriedky umiestnené v družstevných záložniach. S náhradou strát môžete počítať aj v prípade krachu obchodníkov s cennými papiermi. Bohužiaľ, investičné fondy nepatria (rovnako ako penzijné fondy) do skupiny poistených finančných produktov. Ak investičná spoločnosť spravujúca váš investičný fond skrachuje, nie je k dispozícii žiadny garančný fond, z ktorého by ste mohli náhradu investovaných prostriedkov dostať.

Keď neinvestujete svoje prostriedky do investičných fondov pravidelne, môže sa ľahko stať, že nakúpite podiely v investičnom fonde vo veľmi nevhodnú dobu. To môže byť napríklad v situácii, keď kapitálový trh (burza) dosiahne svoje maximum a začína korigovať smerom nadol.

Minimálna doba sporenia v investičných fondoch nie je nikde stanovená. Vzhľadom k častým výkyvom kurzov na kapitálových trhoch nie je investícia do fondov vhodná pre krátkodobé sporenie. Len ak budete trpezliví a prečkáte prípadné krátkodobé poklesy kurzov, dočkáte sa svojich výnosov. Ak budete sporiť menej ako 6 mesiacov, musíte svoje výnosy nechať zdaniť.

Pozor! Predovšetkým vstupné poplatky a platby za správu sporenia vo fondoch investovanie podstatne zdražujú. Investori do zahraničných fondov, ktoré nie sú vedené v euráchh, ale napríklad v librách alebo dolároch, by si mali sledovať pozorne vývoj devízových kurzov. Znehodnotenie zahraničnej meny vzhľadom k euru môže spôsobiť v konečnom účtovaní ďalšie straty.