Prvá stavebná sporiteľňa (PSS)

Prvá stavebná sporiteľňaPrvá stavebná sporiteľňa, a.s. (PSS) začala svoju činnosť v roku 1992. Pri zrode PSS stála významná slovenská, nemecká a rakúska banková spoločnosť. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. vznikla ako prvá špecializovaná banka v oblasti sporenia a poskytovania úverov v strednej a východnej Európe.

Majoritnými akcionármi sú nemecká stavebná sporiteľňa Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (32,5 % akcií) a rakúska Raiffeisen Bausparkasse Holding G.m.b.H. (32,5 % akcií). 25 % akcií vlastní rakúska spoločnosť Erste Group Bank AG a len 9,98 % vlastní Slovenská sporiteľňa, a.s..

Členmi predstavenstva sú traja bankový riaditelia jednotlivých rezortov – Ing. Imrich Béres, Mag. Herbert G. Pfeiffer a Ing. Erich Feix. Centrála Prvej stavebnej sporiteľne sa nachádza v Bratislave na Bajkalskej 30.

Ocenenia:

 • Stavebné sporenie (1. miesto) – Zlatá minca (2009)
 • Objav roka 2009 – Zlatá minca (2009)
 • Stavebné sporenie (1. miesto) – Zlatá minca (2008)
 • NAJ produkt Banky (1. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Úvery na bývanie (5. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Stavebné sporenie (1. miesto) – Zlatá minca (2006)
 • Stavebné sporenie (1. a 4. miesto) – Zlatá minca (2005)

Produkty Prvej stavebnej sporiteľne

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je účelové sporenie s pravidelným mesačným, nepravidelným alebo jednorazovým vkladom. Klienti PSS môžu získať štátnu prémiu vo výške 10 % ročných vkladov, maximálne však do výšky 66,39 €. Výška ročných úrokov sa určuje podľa výšky vkladov a výšky štátnej prémie, maximálne však do výšky 2 % p.a. PSS ponúka svojim klientom niekoľko taríf:

 • Štandardná tarifa – je klientmi najčastejšie využívanou tarifou. Vklady sú vo výške 0,5 % z celkovej sumy s úrokovou mierou 2 % p.a. a úroková miera stavebného úveru je 4,7 % p.a.
 • Rýchla tarifa – je určená pre klientov, ktorí majú v pláne sporiť s vyššími vkladmi a s vyššími splátkami stavebného úveru. Úroková sadzba sporenia je 2 % p.a. a stavebného úveru je 4,7 % p.a.
 • Tarifa junior extra – je stavebné sporenie s pravidelnými vkladmi (minimálne 5,10 € mesačne) určené pre deti mladšie ako 18 rokov. Úroková miera sporenia je 2 % p.a. a 4,7 % p.a. pre stavebné sporenie.
 • Tarifa senior extra – je určené pre osoby staršie ako 55 rokov, v ktorom je spojené stavebné sporenie s vyplácaním úspor vo forme renty. Klienti si môžu vybrať dobu sporenia od 6 do 9 a viac rokov s úrokovou mierou od 2,25 % do 3 % p.a.
 • Úverová tarifa – je stavebný úver s úrokom až 2,9 % p.a. Úroková miera sporenia je 0,1 % p.a.

Stavebný úver

Stavebný úver je účelový úver s garantovanou minimálnou úrokov mierou 2,9 % p.a. poskytovaný do výšky 40000 € bez dokladovania príjmu a bez poskytnutia zábezpeky s dobou splatnosti do 17 rokov.

 • Medziúver – je špecifická forma úveru poskytovaná ešte pred odsúhlasením poskytnutia stavebného úveru. Úver sa poskytuje vo výške maximálne 170 000 € na jedného žiadateľa, alebo 340 000 € na jeden objekt.
  • Mimoriadny medziúver – sa poskytuje v dvoch formách, buď ako XXL úver, alebo ako Úver XXL konštant. Oba úvery sa poskytujú bez hocijakého počiatočného vkladu, alebo predchádzajúceho sporenia. Rozdiely medzi jednotlivými produktmi sú vo výške poskytovanej sumy, v dobe splatnosti a vo výške ročných úrokov.
  • Medziúver s hodnotiacim číslom od 5 – v sebe zahŕňa dva typy medziúveru – Voliteľný medziúver a Medziúver s 50% nasporenou sumou.
  • Medziúver s podmienkami stavebného úveru – pre poskytnutie takéhoto medziúveru banka vyžaduje počiatočný vklad, alebo nasporenú sumu vo výške aspoň 30 % až 50 % z celkovej sumy medziúveru.
  • Následný úver – sa poskytuje buď ako Následný úver bez, alebo so záložným právom. To znamená, že klienti si úver zriadia s alebo bez zábezpeky vo forme nehnuteľnosti.
 • Úvery s poistením – klienti si môžu svoje úvery poistiť u Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Na výber majú dve formy poistenia – Poistenie zostatku dlhu (v prípade úmrtia klienta sporiteľňa zaplatí zvyšnú časť úveru) a Poistenie cieľovej sumy (v prípade úmrtia poisťovňa vyplatí celú sumy a zvyšok obdržia pozostalí).
 • Postupné financovanie rodinného domu – je účelový úver poskytovaný do výšky 340 000 €. PSS vyžaduje ako zábezpeku samotnú nehnuteľnosť, na ktorú je úver žiadaný.

Bytové domy

 • Úver pre bytový dom už od 3,69 % – PSS garantuje úrokovú mieru počas 5 rokov. Poskytnutý úver je splatný najneskôr do 25 rokov od poskytnutia úveru. PPS ponúka možnosť získania štátnej prémie do výšky 10 %, maximálne však 66,39 € na 4 byty.
 • Ponuka pre spoločenstvá vlastníkov bytov a iných správcov:
  • Špeciálna ponuka – PSS poskytuje financie na zateplenie, opravenie strechy alebo na iné rekonštrukčné práce bytového domu.
  • Stavebný úver – je úver poskytovaný až do výšky 40000 € s úrokom už od 2,9 % ročne.
  • Medziúver na rýchle financovanie – na poskytnutie medziúveru banka vyžaduje počiatočný vklad vo výške aspoň 5 % z celkovej sumy. Práve tento vklad určuje výšku úrokov (od 5 % do 50 % p.a.).
  • Úver XXL konštant bez počiatočného vkladu
  • Zabezpečenie úveru – klienti si môžu zabezpečiť svoj úver nad 40000 € napr. záložným právom na pohľadávky, solidárne ručenie vlastníkov bytov, ale aj nejakou inou formou.
  • Následné úvery – sa poskytuje aj bez počiatočného vkladu so zvýhodnenou úrokovou mierou a formou zábezpeky.