Sberbank

SberbankV roku 2012 došlo ku akvizícii 100% akcií Volksbank International ruskou Sberbank, v čoho dôsledku začala od 15.februára 2013 VOLKSBANK Slovensko, a.s. fungovať pod novou značkou Sberbank Slovensko, a.s.

Členmi štvorčlenného predstavenstva sú JUDr. Samuel Vlčan, Dipl. – Kfm. Manfred Gram, MBA, Nedialko Radikov, M.A., MBA, a Ing. Rastislav Murgaš. Hlavné sídlo Sberbank Slovensko je na Vysokej 9 v Bratislave. Banka má na území Slovenska celkovo 41 pobočiek (z toho 16 v Bratislave) a 76 bankomatov.

Ocenenia:

 • Najlepšia zahraničná banka na Slovensku – Bussines Central Europe (1996)
 • Best Bank 2001 v Slovenskej republike – Hospodársky denník
 • Best Bank 2002 v Slovenskej republike (2.miesto) – Hospodársky denník
 • Best Bank 2003 v Slovenskej republike (2.miesto) – Hospodársky denník
 • Cena za image, v kategórii banka (3.miesto) – Rhodos (2004)

Produkty Sberbank pre fyzické osoby

Bežné účty a programy služieb

môjÚČETdomov – zabezpečuje pohodlné zriadenie účtu cez internet bez návštevy pobočky. Účet s balíkom služieb, s ktorým získate naviac 5% späť z účtov, ktoré platíte za domácnosť. Mesačné poplatky za vedenie účtu a ostatné služby zahrnuté v programe predstavujú 9,99 €.

Element – je produkt určený najmä pre klientov, ktorí uprednostňujú osobný kontakt s bankou. Mesačné poplatky za vedenie účtu a ostatné služby zahrnuté v programe predstavujú 3,99 €.

Element Standard – obsahuje základný balík služieb s poistením, ktorý povoľuje prečerpanie až do sumy 498 €. Mesačné poplatky za vedenie účtu a ostatné služby zahrnuté v programe predstavujú 4,99 €.

Active – je účet určený pre fyzické osoby, ktoré často využívajú internetové bankovníctvo. K účtu Active si klienti môžu zriadiť službu povoleného prečerpania vďaka ktorému môžu čerpať úver až do výšky 1600 €. Poplatky súvisiace s vedením účtu a s ostatnými službami sú vyčíslené na sumu 4,99 € mesačne.

Active Premium – je určený pre fyzické osoby, ktoré rady využívajú svoj účet aktívne. K účtu Active si klienti môžu zriadiť službu povoleného prečerpania vďaka ktorému môžu čerpať úver až do výšky 1660 €. Poplatky súvisiace s vedením účtu a s ostatnými službami sú vyčíslené na sumu 5,99 € mesačne.

Slušný účet – je komplexný balík služieb, ktorí v sebe zahŕňa samostatné účty manželov a registrovaných partnerov žijúcich v jednej domácnosti a samostatné účty pre všetky ich deti vo veku od 10 do 19 rokov. Naviac zabezpečuje bezplatný výber z bankomatu inej banky. Mesačné poplatky za manželské resp. partnerské účty a účty ENTER pre ich deti predstavujú 6,49 €.

Young – je balík služieb určený pre osoby vo veku od 18 do 26 rokov. Majitelia takéhoto účtu bezplatne obdržia platobnú kartu MasterCard PayPass Euro<26. Mesačný poplatok za vedenie účtu a ostatné služby zahrnuté v programe predstavuje 2,49 €. Index - komplexný balík služieb určený pre študentov denného študijného programu vo veku od 18 do 26 rokov. Klienti Sberbank môžu čerpať úver do výšky 233 € formou povoleného prečerpania. Vedenie účtu a služby zahrnuté v takomto študentskom účte sú bezplatné. Sporiaci účet - je sporiaci produkt bez výpovednej lehoty. Garantovaná je základná úroková sadzba 0,2 % p.a., pričom zostatok na účte sa úročí denne a úroky sa na účet pripisujú raz mesačne. Senior konto - konto tretieho veku je určené pre osoby poberajúce starobný dôchodok. Poplatky za vedenie účtu predstavujú 2,50 € mesačne. Konto pre maloletých ENTER - je určené pre maloleté osoby vo veku od 10 do 18 rokov. Sberbank ponúka k tomuto účtu 3 druhy debetných kariet – Maestro, MasterCard alebo Visa Electron. Na začiatku sa platí jednorazový poplatok za zriadenie účtu. Vedenie účtu a vydanie prvej platobnej karty je bezplatné. Bežný účet - je bežný účet v domácej mene (EUR). Pri zriadení účtu banka vyžaduje základný vklad vo výške aspoň 6,64 €. Mesačné poplatky za vedenie účtu predstavujú 2,49 €.

Sporenie a investovanie

Terminované vklady – fyzické aj právnické osoby si môžu zriadiť termínovaný vklad v domácej mene (EUR) s viazanosťou na 1 až 24 mesiacov, alebo v niektorej cudzej mene s viazanosťou na 1 až 12 mesiacov. Zostatok na takomto termínovanom vklade nesmie byť nižší ako 331,94 €. Zriadenie a vedenie termínovaných vkladov vo Sberbank je bezplatné.

Rastový vklad – nový produkt pre fyzické osoby s viazanosťou 20 mesiacov ( 4 x 5 mesiacov) s postupne rastúcim úrokom až na 3,5 % p.a., pričom úroky sú splatné po skončení každej 5-mesačnej periódy alebo rastový vklad s viazanosťou 4 x 9 mesiacov s postupne rastúcim úrokom až na 3,6 % p. a., pričom úroky sú splatné po skončení každej 9-mesačnej periódy. Pri oboch je minimálna počiatočná výška vkladu 0 EUR.

Vkladové účty s výpovednou lehotou – je klasický vkladový produkt s hotovostným vkladom od 1000 do 100 000 €. Klienti si bežne môžu vybrať dĺžku výpovednej lehoty – 7 alebo 14 dní. V prípade vybratia trojmesačnej výpovednej lehoty je úroková sadzba 1,3 % p.a. Zriadenie aj vedenie vkladových účtov je bezplatné.

Sporiaci účet – je sporiaci produkt bezplatne zriadený k balíku služieb Active. Klientov neviaže žiadnou výpovednou lehotou. Základná úroková sadzba 0,2 % ročne môže byť pri splnení bankou stanovených podmienok zvýšená o 1,8 % p.a.

Vkladné knižky

Vkladné knižky bez výpovednej lehoty – klienti Sberbank si môžu zriadiť „klasickú“ vkladnú knižku. Pri zriadení vkladnej knižky fyzickou osobou sa vyžaduje základný vklad vo výške aspoň 10 €. Vystavenie vkladnej knižky je zdarma.

Vkladná knižka s výpovednou lehotou – je možné zriadiť v domácej mene (EUR) s viazanosťou na 3 až 24 mesiacov alebo v cudzej mene (USD) s viazanosťou na 6 alebo 12 mesiacov. Ostatné podmienky a poplatky sú rovnaké ako pri vkladných knižkách bez výpovednej lehoty.

Kapitálové vkladné knižky – sa bežne poskytuje s dobou viazanosti na 1 až 36 mesiacov s možnosťou automatického predlžovania. Pri dobe viazanosti 12 alebo 24 mesiacov si klienti môžu medzi dvoma druhmi vkladných knižiek – jednorazová alebo s automatickým predlžovaním doby viazanosti. Banka vyžaduje minimálny zostatok na kapitálovej vkladnej knižke vo výške aspoň 166 €. Pri zriadení takejto vkladnej knižke je potrebný minimálny vklad vo výške 166 €.

Detské vkladné knižky – môžu zriadiť rodičia pre svoje maloleté deti. Detské vkladné knižky sa môžu zriadiť bez výpovednej lehoty alebo s výpovednou lehotou 3 až 24 mesiacov. Pri vklade vo výške aspoň 331,94 € môžu klienti Sberbank získať prémiu úrokov 0,25 % p.a. Vyžadovaný je minimálny zostatok na vkladnej knižke vo výške 6,64 €.

III. pilier dôchodkového zabezpečenia

Termínovaný účet Renta – je termínovaný vkladový produkt Sberbank s dobou sporenia aspoň 10 rokov, avšak minimálne do 55. roku majiteľa účtu. Klienti môžu využiť daňový odpis a získať ročnú úrokovú prémiu. Pri zriadení účtu Renta sa nevyžaduje žiadny minimálny vklad. Banka vyžaduje úspory vo výške aspoň 50 € štvrťročne.

Investovanie

Podielové fondy Volksbank Invest – Sberbank ponúka možnosť investovania do niekoľkých druhov podielových fondov – dlhopisové fondy, akciové fondy, zmiešané fondy, fondy fondov a peňažné fondy.

Podielové fondy ING – Sberbank umožňuje investovať finančné prostriedky do podielových fondov ING Group.
Cenné papiere – klienti banky môžu predávať aj nakupovať nielen domáce cenné papiere, ale aj zahraničné. Sberbank Slovensko, a.s. poskytuje služby v oblasti správy cenných papierov.

Úvery

Úvery zabezpečené nehnuteľnosťou:

Hypotéky – sú účelové úvery poskytnuté na 4 až 30 rokov určené na investovanie v oblasti nehnuteľností. Sberbank ponúka i hypotekárny produkt – Hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom určený pre osoby od 18 do 35 rokov.

Spotrebný úver Variant – je účelový aj bezúčelový úver s garantovanou úrokovou mierou na 1 až 10 rokov poskytovaný osobám vo veku od 18 do 65 rokov.

Úvery pre každého:

Bezúčelový spotrebný úver – sa poskytuje vo výške 1000 € až 17000 € s viazanosťou na 12 až 84 mesiacov. Bezúčelový spotrebný úver sa bez ručiteľa poskytuje do výšky 6 999€. Banka vyžaduje ručenie inou fyzickou osobou.

Úver vysokoškolákom – je určený osobám vo veku od 18 do 30 rokov na financovanie vysokoškolského štúdia. Úver sa poskytuje do výšky 1000 € na jeden akademický rok. Pri požiadaní o vysokoškolský úver musia klienti predložiť potvrdenie o dennej forme štúdia a potvrdenie o príjme. Pokiaľ študent nemá vlastný príjem, tak banka vyžaduje záruku od rodičov resp. od inej tretej osoby.

Povolené prečerpanie:
Kontokorent sa poskytuje vo výške od 230 až 3320 €. Služba povoleného prečerpania sa poskytuje k bežnému účtu s pravidelným mesačným príjmom po dobu aspoň 3 mesiacov.

Kreditné karty:
Sberbank svojim klientom ponúka 2 typy kreditných kariet:

 • Diners Club kreditné karty – Diners Club Classic Silver, Diners Club Classic, Austrian Airlines, Diners Club Classic Golf
 • MasterCard Standard

Poistenie úverov:
Sberbank ponúka niekoľko poistných produktov – poistenie úveru s prolongáciou a poistenie spotrebného úveru jednorazovým poistným

Produkty Sberbank pre podnikateľov, firmy a medzinárodné spoločnosti

Podnikatelia a malé firmy

Financovanie:

Krátkodobé úvery – sa poskytujú formou kontokorentného, splátkového úveru alebo formou fixnej tranže.

Strednodobé a dlhodobé úvery – sú investičné produkty Sberbank. Banka pri poskytnutí úveru vyžaduje nejakú vopred dohodnutú formu záruky.

Úvery na obnovu bytového domu – sú úvery určené pre spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovské spoločnosti a pre družstvá. Účelový úver určený na rekonštrukciu a prestavbu bytových domov sa poskytuje so splatnosťou až do 25 rokov.

Podporné úverové programy – Sberbank ponúka v spolupráci s Eximbankou SR rôzne podporné programy určené pre drobných podnikateľov

Obchodné financovanie:

Bankové záruky – je záväzok banky, že v prípade platobnej neschopnosti klienta splatí jeho záväzky. Sberbank Slovensko poskytuje niekoľko druhov bankových záruk – platobné záruky, akontačné záruky, záruky za vadium, kaučné a colné záruky.

Dokumentárne akreditívy – je záväzok banky voči dodávateľovi tovaru alebo služieb zaplatiť dlh voči klientovi banky. Sberbank poskytuje nielen niekoľko typov dokumentárnych akreditívov – importné aj exportné akreditívy, stand-by akreditívy, ale aj poradenstvo a odkúpenie pohľadávok.

Dokumentárna inkasá – je druh dokumentárneho platobného styku. Sberbank postupuje inkasá proti zaplateniu, inkasá proti akceptácii zmenky a inkasá proti čiastočnému plateniu a akceptácii zmenky.

Stredné a veľké firmy

Financovanie:

Prevádzkové financovanie – sa poskytuje pre stredné a veľké firmy a pre medzinárodné spoločnosti v niekoľkých formách:

 • Kontokorentný úver – sa poskytuje ako povolený debetný k bežnému účtu firmy resp. spoločnosti
 • Úverová linka – pre klienta predstavuje možnosť flexibilného čerpania úverových produktov určené najmä na financovanie prevádzkových potrieb klienta
 • Prevádzkový splátkový úver – je účelový úver poskytnutý buď v domácej mene, alebo v niektorých zahraničných menách
 • Špeciálne typy úverov – sú úverové, záručné a zmenkové produkty poskytnuté v spolupráci s Eximbankou SR

Investičné financovanie – poskytuje sa v troch formách:

 • Investičný splátkový úver – sa poskytuje na financovanie investičných potrieb a rozvoj spoločnosti
 • Úverová linka – pre klienta predstavuje možnosť flexibilného čerpania úverových produktov určené najmä na financovanie prevádzkových potrieb klienta
 • Špeciálne typy úverov – zabezpečujú úver na podporu podnikania alebo financovanie projektov s podporou EÚ fondov

Obchodné financovanie:

Bankové záruky – je záväzok banky, že v prípade platobnej neschopnosti klienta splatí jeho záväzky. Sberbank Slovensko poskytuje niekoľko druhov bankových záruk – platobné záruky, akontačné záruky, záruky za vadium, kaučné a colné záruky.

Dokumentárne akreditívy – je záväzok banky voči dodávateľovi tovaru alebo služieb zaplatiť dlh voči klientovi banky. Sberbank poskytuje nielen niekoľko typov dokumentárnych akreditívov – importné aj exportné akreditívy, stand-by akreditívy, ale aj poradenstvo a odkúpenie pohľadávok.

Dokumentárna inkasá – je druh dokumentárneho platobného styku. Sberbank postupuje inkasá proti zaplateniu, inkasá proti akceptácii zmenky a inkasá proti čiastočnému plateniu a akceptácii zmenky.

Eskont zmenky – Sberbank veľkým firmám a medzinárodným spoločnostiam ponúka možnosť odkúpenia pohľadávky z dodávok tovarov resp. služieb.

Financovanie a poistenie pohľadávok – je krátkodobý úver na prefinancovanie odloženej splatnosti pohľadávok predovšetkým z obchodného styku klienta.

Sporenie a investovanie:

Treasury – sú produkty poskytované spoločnosťou Treasury Sberbank Slovensko, a.s. najmä v oblasti cash-flow manažmentu a investičných produktov a v oblasti minimalizácie devízového a úrokového rizika a investičných produktov. Treasury produkty sú určené nielen pre podnikateľov, malé, stredné a veľké firmy, ale aj pre medzinárodné spoločnosti.

Termínované vklady – sú určené pre všetky podnikateľské subjekty s garantovanou úrokovou mierou. Klienti si môžu založiť termínovaný vklad v domácej mene s viazanosťou na 1 až 24 mesiacov alebo v cudzej mene s viazanosťou na 1 až 12 mesiacov. Banka od klientov vyžaduje minimálny zostatok na termínovanom vklade vo výške aspoň 331,94 €.

Krátkodobé termínované vklady – je produkt určený pre stredné, veľké a pre medzinárodné spoločnosti s dobou viazanosti na 1 až 30 dní resp. na individuálne vopred dohodnutú dobu. Pri zriadení krátkodobého termínovaného vkladu banky vyžaduje minimálny vklad vo výške 33 190 €. Krátkodobé termínované vklady si klienti Sberbank môžu zriadiť v domácej mene alebo vo vybraných zahraničných menách.

SMART Depozit – kombinácia výhod bežného účtu a termínovaného vkladu v jednom s možnosťou výpovednej lehoty 7 až 32 dní s fixným mesačným poplatkom 10 €.

Vkladové účty s výpovednou lehotou – sú vkladové produkty s výpovednou lehotou 7 alebo 14 dní. Základný vklad je vo výške od 1000 € do 100 000 €. Pri zriadení vkladového účtu s trojmesačnou výpovednou lehotou môžu klienti získať 1,3 % ročný úrok.

Podielové fondy Volksbank Invest a ING – podnikatelia, malé, stredné, veľké, ale aj medzinárodné spoločnosti si môžu vybrať z rovnakých podielových fondov ako sú ponúkané pre fyzické osoby.

Cenné papiere – Sberbank Slovensko sprostredkuje a spravuje domáce aj zahraničné cenné papiere