Slovník

Bankové pojmy na “A”

AAA vs. A.A.A

Absorbovaný cenný papier a absorpčný bod

Akceptačný úver

Aktuálny zostatok na účte

Americká hypotéka

Anuita, anuitná platba, anuitná splátka

Arbitráž

Bankové pojmy na “B”

Bankomat

Bankový ombudsman

Bankový prevod

Bezúročné obdobie

Bežný účet

BIC (Bank Identification Code)

Bonita

BRIBOR

Bankové pojmy na “C”

Cash advance

Cash back

Cenník (Sadzobník poplatkov)

Charge karta

Bankové pojmy na “D”

Debetná karta

Devíza

Devízový účet

Disponibilný zostatok

Diskontný úver

Dlh, dlžník

Doba splatnosti

Bankové pojmy na “E”

Elektronická platobná karta

Embosovaná platobná karta

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Bankové pojmy na “F”

Finančný leasing

Fixná úroková sadzba

Fond ochrany vkladov

Bankové pojmy na “H”

Hromadný platobný príkaz

Hypotéka

Hypotekárny úver

Bankové pojmy na “I”

IBAN

Identifikačný kód banky

Imprinter

Inkaso

Istina

Bankové pojmy na “J”

Jednoduché úročenie

Bankové pojmy na “K”

Konštantný symbol

Kreditná karta

Bankové pojmy na “L”

Lehota splatnosti úveru

Bankové pojmy na “M”

Medziúver

Mimoriadna splatnosť úveru

Bankové pojmy na “N”

Nepovolené prečerpanie

Nominálna úroková miera

Bankové pojmy na “O”

Obchodné podmienky, (Všeobecné obchodné podmienky)

Bankové pojmy na “P”

p.a.,p.m.

PIN

Platobná karta

Platobný príkaz

Pohľadávka

Poplatky (bankové poplatky, odplaty)

POS (platobný terminál)

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver)

Predčasné splatenie úveru

Bankové pojmy na “R”

Reálna úroková sadzba

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

Ručiteľ

Bankové pojmy na “S”

Sankčný úrok

Splátka

Splátkový kalendár

Sporiaci účet

Spotrebný úver

Stavebné sporenie

Stavebný úver

Bankové pojmy na “T”

Termínovaný vklad

Trvalý platobný príkaz

Bankové pojmy na “U”

Účtovný zostatok

Úrok, úroková sadzba

Úrok z omeškania

Úver

Úverový register

Úverový účet

Bankové pojmy na “V”

Valuta

Variabilná úroková sadzba

Variabilný symbol

Veriteľ

Vinkulácia

Vklad

Vkladná knižka

Výpovedná lehota

Bankové pojmy na “Z”

Zabezpečenie úveru

Základná úroková sadzba (diskontná)

Zložené úročenie