Akceptačný úver

Akceptačný úver je vystavený a akceptovaný bankou alebo akceptačným domom, pričom neexistuje žiadna príslušná transakcia. K diskontovaniu potom dochádza buď akceptujúcou bankou, alebo treťou stranou, ktorou môže byť iná banka alebo iný diskontný dom.

Akceptačné domy – Finančné inštitúcie poskytujúce úvery na základe zmeniek. Akceptačný dom môže buď vystaviť šek, alebo pridať svoje meno (podpis) na šek vydaný inou stranou, najmä v medzinárodnom obchode. Akceptačné domy často požičiavajú peniaze vývozcom na pokrytie obdobia medzi výrobou tovaru a obdržaním platby za jeho predaj. Úver je poskytovaný prostredníctvom zmenky a niekedy sa nazýva ako akceptačný úver.

Akceptačný záväzok – Záväzok banky honorovať zmenku v dobe splatnosti.

Akceptant – Osoba, ktorá sa podpisom na zmenke (akceptom) stáva hlavným zmenkovým dlžníkom a zaväzuje sa tak preplatiť zmenku v dobe jej splatnosti.

Akceptujúca banka – Banka, ktorá nápisom “akceptuje” na rube zmenky a podpisom vyjadruje súhlas s preplatením uvedenej sumy v dobe splatnosti.