Spotrebné úvery

Čo je spotrebný úver?

Definícia: Spotrebné úvery sú pôžičky fyzickým osobám na financovanie ich nepodnikateľských potrieb. Slúžia predovšetkým na nákup spotrebného tovaru, na financovanie rôznych služieb (školné, dovolenka) a môžu tiež slúžiť na financovanie nákupu či rekonštrukciu nehnuteľností. Ak je úver čerpaný ako neúčelový, môže ho klient využiť k ľubovoľnému účelu.

Kto môže o úver žiadať?

Spotrebný úver je ponúkaný fyzickým osobám občanom starším ako 18 rokov, so štátnym občianstvom SR a trvalým bydliskom na území SR. Poskytnutie niektorých úverov môže byť viazané na vedenie účtu v banke. To znamená, že pri vybavovaní úveru je nutné založiť si aj účet v banke, ktorá vám pôžičku poskytuje. Teda, ak si beriete úver v banke, kde máte účet, vybavenie môže byť omnoho jednoduchšie. Banky ponúkajú svojim klientom aj tzv. predschválené úvery, ktoré vybavíte rovno z domu (pomocou počítača a internetu). Hlavnou výhodou je, že nemusíte dokladovať príjem.

Druhy spotrebných úverov

Spotrebné úvery môžeme rozdeliť do širokej škály kategórií podľa rôznych hľadísk. Členenie spotrebiteľských úverov:

 • Podľa účelovosti:
  • Účelové úvery sú poskytnuté priamo na konkrétny vopred stanovený účel (napr. nákup spotrebného tovaru, automobilu, domu, bytu, atď.). Tu banky požadujú doloženie použitia úveru. Účelové úvery sú potom klientom využívané na nákup spotrebných vecí (tzn. tovaru a služieb). Na financovanie nehnuteľností väčšinou banky (pokiaľ takto úvery rozdeľujú) poskytujú úvery za nižšiu úrokovú sadzbu a s dlhšou dobou splatnosti (predpokladá sa totiž vyššia požičaná suma). U väčšiny účelových úverov banky vyplácajú úver bezhotovostne a to priamo na účet predajcu (tovaru, služieb, nehnuteľností) po predložení faktúry klientom.
  • Bezúčelové (neúčelové) úvery – Záleží len a len na klientovi, na čo poskytnutý úver použije. Klient teda nemusí dokladať banke použitie požičaných peňazí. Cenou za neoznámenie účelu je vyššia úroková sadzba. Banka tieto peniaze vyplatí klientovi buď v hotovosti, alebo ich bezhotovostne prevedie na klientom určený účet.
 • Podľa typu výplaty
  • Hotovostné úvery – Poskytnuté finančné prostriedky sú vyplatené v hotovosti.
  • Bezhotovostné úvery – Peniaze sú zaslané klientovi na jeho bankový účet.
 • Podľa zabezpečenia
  • Zaistené úvery – Banka vyžaduje istenie hnuteľnou vecou (napr. automobilom) či nehnuteľnosťou (byt, dom, pozemok).
  • Nezaistené úvery – Spoločnosti ich poskytujú iba svojim najdôležitejším (VIP) klientom, kde majú overenú fiškálnu silu klienta.
 • Podľa doby splatnosti
  • Krátkodobé úvery – Úvery na niekoľko dní, či týždňov.
  • Strednodobé úvery – Úvery na niekoľko mesiacov až 3 roky.
  • Dlhodobé úvery – Úvery na mnoho rokov.

Koľko vám banka poskytne?

Výška poskytovaných spotrebných úverov je u jednotlivých bánk a typov úverov rôzna. Minimálna výška sa pohybuje od neurčenej minimálnej sumy (“0 eur”) až po čiastky okolo 100 000 eur (väčšinou pri použití úveru na financovanie nehnuteľnosti). Maximálna výška je všeobecne daná bonitou žiadateľa a možnosťou zaistenia.

Poplatky a spôsob výplaty

Poplatky, ktoré banky vyberajú od klientov, sa dajú rozdeliť do dvoch skupín:

 • Jednorázové poplatky – Poplatky za posúdenie a spracovanie úveru.
 • Opakujúce sa poplatky – Poplatok za vedenie alebo správu úveru.

Niektoré banky vyberajú poplatok už pri podaní žiadosti o úver (jeho výška je určená percentom z požadovanej výšky alebo pevne danou sumou). Tento poplatok banka väčšinou klientovi nevracia ani pri zamietnutí jeho žiadosti o spotrebný úver. Iné vykonávajú posúdenie úveru bezplatne a poplatok inkasujú od klienta až v prípade kladného vybavenia jeho žiadosti o úver (výška poplatku je určená obdobne). Ďalším typom poplatku je poplatok za vedenie alebo správu účtu (úveru). Tento poplatok pri niektorých úveroch nie je vyberaný.

Podľa spôsobu výplaty možno rozdeliť úvery na:

 • Vyplatené klientovi v hotovosti priamo na priehradke banky.
 • Vyplatené bezhotovostným prevodom na účet určený klientom (a to jednorázovo alebo postupne) – u väčšiny účelových úverov banky vypláca úver bezhotovostne a to priamo na účet predajcu (tovaru, služieb, nehnuteľností) po predložení faktúry klientom.

Doklady k úveru

Pri žiadosti o úver mnohokrát musíte preukázať svoje príjmy a prípadne príjmy spolužiadateľa, spoludlžníkov a ručiteľov predložením väčšinou týchto dokladov:

 • Potvrdenie zamestnávateľa o priemernej výške čistého mesačného príjmu za posledné 3 mesiace vr. potvrdenia, že nie ste v skúšobnej lehote a nie je s vami vedené jednanie o ukončení pracovného pomeru,
 • výplatné pásky za posledné 3 mesiace potvrdené zamestnávateľom (pečiatka a podpis), ak je minimálny mesačný príjem rozhodujúci pre doloženie výšky príjmu,
 • priznanie k dani z príjmu fyzických osôb,
 • preukázanie minimálneho mesačného príjmu na účte v banke za posledné 3 mesiace, pokiaľ sa dá z výpisu jednoznačne vyčítať pôvod platu (mzda, dôchodok, výživné, nájomné a podobne),
 • doklad o priznaní dôchodku.

Niektoré banky vyžadujú len niektoré z uvedených dokladov. Najlepšie je sa informovať priamo v banke, u ktorej si chcete spotrebný úver vziať.

Pri žiadosti musíte väčšinou predložiť dva doklady za účelom preukázania totožnosti. Obvykle je to občiansky preukaz a potom rodný list, cestovný pas, preukaz zdravotnej poisťovne alebo index (preukaz študenta VŠ).

Ďalej je možné úvery deliť aj podľa ďalších hľadísk napr. podľa čerpania (jednorazové, postupné), podľa frekvencie splácania (mesačné, štvrťročné, atď.) a iné. Tieto všetky kategórie sa môžu medzi sebou navzájom kombinovať. Podľa týchto kritérií sú potom jednotlivým typom úverov priradené rôzne vysoké úrokové sadzby a napr. aj rôzne požiadavky na zaistenie úveru. Pri nižších sumách nemusí banka požadovať žiadne istenie, pri vyšších čiastkach je istenie úveru povinné.

Výhody vs. nevýhody úveru

Jednoznačne najväčšou výhodou spotrebného úveru je okamžité uspokojenie vašich súčasných potrieb bez nutnosti dlhodobo sporiť. Ide teda o rozdelenie jednorázovej platby na niekoľko menších častí. Ale spotrebiteľský úver má aj svoje nevýhody, ktorými sú:

 • Zaplatíte viac, než si požičiate (požičaná suma + úrok).
 • Väčšinou musíte preukázať pravidelný príjem a jeho výšku.
 • Vybavenie môže trvať dlhšiu dobu.
 • Banky zvyčajne vyžadujú veľa rôznych potvrdení a dokladov.
 • Niekedy si musíte zohnať ručiteľa alebo sa zaručiť iným majetkom.

Na čo môžete spotrebný úver použiť?

Napr.:

 • Na zariadenie a vybavenie domácnosti,
 • na kúpu spotrebnej elektroniky,
 • na obstaranie, rekonštrukciu alebo modernizáciu bytu či rodinného domu,
 • na nákup dovolenky,
 • na kúpu automobilu,
 • náklady na tuzemské alebo zahraničné štúdium,
 • na záväzky medzi občanmi (vysporiadanie medzi dedičmi či manželmi či uhradiť členský podiel v bytovom družstve apod.),
 • na hobby (zberateľské záľuby, šport, …, atď.).