Termínované vklady

Termínovaný vklad je zaujímavý predovšetkým pre tých, ktorí majú voľné finančné prostriedky v niektorej zo svetových mien a chceli by ich krátkodobo a s minimálnym rizikom investovať. Dozviete sa tu všetky podstatné a dôležité informácie o tomto vkladovom bankovom produkte. Poradíme vám, prečo a kde si ho zriadiť, ako na neho vkladať financie a aké sú jeho klady a naopak zápory.

Čo je to termínovaný vklad?

Definícia: Termínovaný vklad je obyčajný jednorázový vklad na bankový účet, na ktorom sa vám po určitý čas (termín) vaše peniaze úročia určitou úrokovou sadzbou. Termínované vklady nie sú určené pre bežný platobný styk. Nemožno na ne posielať výplatu, ani z nich platiť.

Vkladový účet môže byť úročený pevnou (fixnou) alebo pohyblivou (variabilnou) sadzbou. Pevná sadzba je rovnaká po celú dobu trvania vkladu. Pohyblivá sadzba sa mení v závislosti na vývoji úrokových sadzieb na medzibankovom trhu (hlavne podľa sadzieb Pribor a NBS, resp. ECB). Viacmenej je vecou každej banky, aby sa rozhodla, akú sadzbu u každého termínovaného vkladu nastaví. Niektoré banky používajú iba sadzby fixné, u iných bánk existuje možnosť výberu, či pohyblivú alebo pevnú sadzbu.

Úroky

Banky poskytujú termínované vklady väčšinou všetkým skupinám klientov, tzn. ako fyzickým osobám, tak aj podnikateľom a právnickým osobám (firmám). Pre jednotlivé skupiny klientov bývajú v bankách spravidla nastavené odlišné úrokové sadzby. Výška tejto sadzby je stanovená v závislosti na mene, dĺžke trvania vkladu a výšku vkladu.

Banka pripisuje úrok podľa vlastných pravidiel. Jednou z možností je pripísanie v deň splatnosti (hlavne u krátkodobých vkladov), inou alternatívou zase pravidelný prípis v určitom intervale, napríklad každé 3 mesiace (v praxi predovšetkým u strednedobých a dlhodobých vkladov).

Minimálny vklad

Na termínované vklady nemožno ukladať úplne ľubovoľné čiastky v eurách, ale aj v cudzích menách. Banky vyžadujú určitý minimálny vklad, ktorý sa pohybuje cca. od 30 do 3000 eur. Záleží na banke a tiež na skutočnosti, či ide o termínovaný vklad pre fyzické osoby alebo podnikateľov. Pre podnikateľov platia väčšinou vyššie čiastky minimálneho vkladu.

Prečo si termínovaný vklad zriadiť?

Termínovaný vklad je vhodný najmä pre tých, ktorí majú radi uložené svoje peniaze v bezpečí. Vklady v banke sú poistené pre prípad krachu či platobných problémov banky. Termínované vklady v bankách sú poistené do výšky 100%, maximálne však 100.000 eur.

Medzi ďalšie prednosti termínovaného vkladu patrí najmä možnosť zhodnotenia voľných peňažných prostriedkov, ktoré je výhodnejšie ako u bežných účtov a tiež ich ľahká dostupnosť. V ponuke ich majú až na výnimky všetky banky na našom trhu. Vklad si u väčšiny z nich zriadite zdarma. Bezplatné je aj vedenie termínovaného účtu. Čím dlhšiu dobu trvania vkladu zvolíte, tým dlhšie si ušetríte starosť dohliadať na vývoj vašich financií. Správa termínovaného vkladu je veľmi jednoduchá.

V súčasnosti sú úrokové sadzby dosť nízke, navyše z úrokových výnosov zaplatíte daň. Ak pripočítate pôsobenie inflácie, výnos je zanedbateľný. Preto je vhodnejšie využiť termínované vklady skôr pre krátkodobé uloženie peňazí, lebo úrok je tu predsa len vyšší ako na bežných účtoch.

Ako vyberať banku?

Na slovenskom bankovom trhu sa pohybovalo a stále pohybuje niekoľko desiatok subjektov. Z toho je zrejmé, že nebude ľahké vybrať tú správnu banku. Pri voľbe banky, do ktorej vložíte svoje úspory, musíte hneď na začiatku zvážiť niekoľko faktorov.

Z dôvodu pokroku v oblasti technológií už nie je jedným z hlavných kritérií dostupnosť banky v blízkosti vášho bydliska, termínovaný vklad možno uzavrieť po telefóne aj na internete.

Zrejme najjednoduchším a najľahšie zistiteľným a porovnateľným kritériom sú úrokové sadzby, ktoré banky za uloženie peňazí na termínovanom vklade ponúkajú. Z minulosti poznáme už niekoľko prípadov, kedy bankový dom či iná finančná inštitúcia ponúkala vysoký úrok a ten potom z dôvodu krachu nezaplatila. Vždy je podozrivé, keď má nejaká banka úroky oveľa vyššie oproti ostatným. Na takú banku nie je teda radno príliš spoliehať. Preto berte informáciu o výške úroku s veľkým rešpektom. Rovnako sa nenechajte nalákať nejakými darčekmi či súťažami.

Skúste porovnávať banky aj na základe iných charakteristík. Mnohé z nich vám ponúkajú výročné správy bánk alebo pravidelné štvrťročné reporty o výsledkoch hospodárenia. Skúste nahliadnuť, či banka dosahuje zisk, či navyšuje objem svojej bilancie (bilančnú sumu), informujte sa o akcionárskej štruktúre banky. Banky pôsobiace na slovenskom trhu majú silných zahraničných akcionárov. To možno brať ako jednu zo záruk stability banky.

Ďalším ukazovateľom stability banky je nízka (a pokiaľ možno klesajúca) výška klasifikovaných úverov. To sú úvery, ktoré v sebe skrývajú určitý stupeň rizika, čo sa týka ich splatenia. Takéto úvery boli v minulosti poskytované rade slovenských podnikov a neboli presne splácané. Niektoré banky registrovali takú výšku zlých úverov, že im musel významne pomôcť štát. Čo keby ale štát v budúcnosti nezakročil?

Ak ukladáte vyššie čiastky, snažte sa nazhromaždiť a porovnať čo najväčšie množstvo informácií o banke. K tomu by vám mal pomôcť aj tento web.

Termínované vklady podľa doby trvania

Pri hľadaní toho správneho vkladu je nutné vziať do úvahy, že k dispozícii je hneď niekoľko typov termínovaných vkladov.

Podľa doby trvania vkladu rozlišujeme:

 • krátkodobý vklad s dobou trvania od 7 dní do 12 mesiacov,
 • strednodobý vklad s trvaním 2, 3 a 4 roky,
 • dlhodobý vklad, ktorý je splatný najskôr po 5 rokoch.

Pomocou termínovaného vkladu môžete teda sporiť aj veľmi krátku dobu. Asi najbežnejšia doba sporenia sa pohybuje v rádoch mesiacov. Menej využívané sú dlhodobé termínované vklady.

Vzhľadom k nízkym úrokovým sadzbám ich teraz neodporúčame uzatvárať. V ponuke bánk aj iných finančných inštitúcií (penzijných fondov, investičných fondov, či stavebných sporiteľní) totiž nájdete produkty ponúkajúce v dlhodobom sporiacom horizonte aj niekoľkonásobne vyššie a navyše nezdanené zhodnotenie. S dlhodobými termínovanými vkladmi je navyše spojená aj ďalšia nevýhoda – za predčasný výber peňazí z účtu si banky účtujú sankčné poplatky, ktoré nezriedka dosahujú aj 2% nasporenej sumy.

Termínovaný vklad v cudzej mene

Banky ponúkajú uzavretie termínovaných vkladov aj v zahraničných menách. Väčšinou vedú účty v amerických dolároch, či britskej libre. Riziko strát je tu spojené s bežným kurzovým rizikom pohybu kurzu eura voči týmto zahraničným menám.

Ak dochádza k posilňovaniu eura, potom síce v rámci termínovaného vkladu v cudzej mene nasporíte určitú sumu, tá sa však pri prípadnom prevode späť na eurá znehodnocuje a vy máte v najhoršom prípade k dispozícii menej eur ako na začiatku sporenia. Naopak v prípade oslabovania našej meny získavate nielen vďaka úroku z vkladu, ale aj pri premene cudzej valuty späť na eurá.

Pohyby devízových kurzov je zložité akokoľvek predpovedať.

Obnovenie a splatnosť termínovaného vkladu

Všetky termínované vklady môžu byť:

 • S jednorázovou splatnosťou – vklad je úročený do dňa splatnosti a úrok sa zúčtuje v deň splatnosti vkladu. Po jeho skončení je celá suma aj s úrokmi prevedená na účet, ktorý si klient zvolí, alebo si ju môže vybrať v hotovosti. Vklad nie je obnoviteľný. Táto prax sa využíva obvykle u strednodobých a dlhodobých účtov.
 • Revolvingové (s automatickým obnovením) – vklad sa po dni splatnosti automaticky obnoví na dobu pôvodného termínu s úrokovou sadzbou platnou v deň obnovenia vkladu. Úrok je možné v deň splatnosti previesť na klientom určený účet alebo pripísať k vkladu. Pozor na jednu vec, niekedy banky obnovujú termínovaný vklad len po určitú dobu (napr. päť rokov), obnovovanie sa využíva predovšetkým u krátkodobých vkladov.

Poistenie vkladu

Proti stratám sú u nás poistené vklady fyzických osôb v eurách a aj cudzích menách za predpokladu, že sú na meno. To znamená, že banka musí poznať vaše meno, priezvisko, adresu a rodné číslo. Vklady, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, nemôžu byť v prípade krachu banky z fondu poistenia vkladov vyplatené. Ako príklad stačí uviesť depozitné certifikáty na doručiteľa alebo vkladné knižky na heslo. Termínované vklady v bankách sú poistené, a to do výšky 100%, maximálne však 100.000 EUR.

Zo zákona sú poistené aj vklady právnických osôb a podnikateľov. Avšak znova, banka musí mať o majiteľovi vkladu dostatok informácií pre jeho identifikáciu, najmä IČO a adresu sídla. Nepoistené zostávajú vklady finančných inštitúcií, t.j. napríklad medzibankové vklady.

Náhradu vkladateľom vypláca Fond ochrany vkladov. Zdroje tohto fondu tvoria samotné banky, ktoré prispievajú na základe určitého podielu z výšky poistených vkladov. Niektoré druhy bánk pritom nemusia prispievať toľko, čo iné banky. Obvykle sú takto vo svete zvýhodnené stavebné sporiteľne a hypotekárne banky.

Výhody a nevýhody

Výhody termínovaného vkladu:

 • Zhodnotenie voľných peňažných prostriedkov na termínovanom vklade je výhodnejšie než u bežných účtov.
 • U väčšiny bánk sa stretnete s bezplatným zriadením a vedením termínovaného účtu.
 • Termínovaný vklad je poistený podľa Zákona o bankách.
 • Termínovaný vklad je ľahko dostupný.
 • Správa termínovaného vkladu je časovo nenáročná.

Nevýhody termínovaného vkladu:

 • Za predčasný výber peňazí z účtu (pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti) si banky účtujú sankčné poplatky (asi 2% – záleží od banky) a niekde sa peniaze nedajú predčasne vybrať vôbec.
 • V súčasnej dobe nie sú termínované vklady tak výhodné ako pred tým. Za všetko môže inflácia, ktorá úroky pri termínovaných vkladov znehodnocuje.
 • Z úrokov z vkladu platíte daň.
 • Banky podmieňujú uzavretie vkladom minimálnej sumy.
 • Niektoré banky nedovolia vložiť na termínovaný vklad ľubovoľnú čiastku.
 • U vkladov v cudzích menách musíte počítať s rizikom vyplývajúcim z pohybu devízových kurzov.

Termínovaný vklad cez internet

Termínovaný vklad si cez internet môžete dojednať iba u bánk, ktoré prevádzkujú internetové bankovníctvo alebo homebanking. U druhej menovanej možnosti záleží na druhu aplikácie homebankingu, ktorý banka prevádzkuje.

Postup pre uzatvorenie vkladu je obvykle nasledovný:

 1. prihlásite sa do systému internet bankingu alebo homebankingu (pomocou PIN kalkulátora alebo certifikačných kódov),
 2. nájdete nejaký odkaz ako napr. “termínovaný vklad”, kde sa vám načíta výber z niekoľkých druhov,
 3. vyberiete si druh termínovaného vkladu a vyplníte formulár, ktorý sa vám načíta,
 4. formulár bude pravdepodobne obsahovať položky: názov, čiastka, dátum založenia, dĺžka vkladu – tu vyplníte buď dátum alebo si zvolíte z roletky napr. 1 mesiac, potom si ešte vyberiete, či chcete pohyblivý alebo pevný úrok,
 5. nakoniec vyplníte ďalšie certifikačné alebo iné zabezpečovacie kódy a odošlete vašu požiadavku do banky,
 6. od systému dostanete okamžité potvrdenie o založení termínovaného vkladu.

Vklad po telefóne

Po telefóne si môžete otvoriť termínovaný vklad len s použitím služby telebanking alebo GSM Banking. Aj keď banka poskytuje niektorú z vyššie uvedených služieb, nie je pravidlom, že si budete môcť termínovaný vklad po telefóne založiť.

Spôsob založenia termínovaného vkladu sa líši v závislosti, či využijete telebanking alebo GSM Banking. Pri využití telebanking je zvyčajne postup nasledovný:

 1. zavoláte si vašu klientskú linku,
 2. oznámite telefónnemu bankárovi svoje identifikačné číslo a svoje heslo,
 3. po vašej riadnej identifikácii telefónny bankár vykoná vaše príkazy,
 4. nahlásite mu, že si chcete založiť termínovaný vklad, vyberiete si druh termínovaného účtu, dĺžku vkladu, čiastku a nakoniec zvolíte pohyblivý alebo pevný úrok,
 5. telefónny bankár vám termínovaný vklad obratom založí.

Obvyklý postup pri využití služby GSM Banking (SIM Toolkit):

 1. do vášho mobilného telefónu si zadáte váš bankový PIN a dostanete sa do aplikácie vašej banky,
 2. v menu si nalistujete väčšinou položku VKLAD (alebo nejakú podobnú),
 3. zadáte svoje číslo účtu a sumu, na ktorú chcete termínovaný účet zriadiť,
 4. vyberiete si z druhov terminovaných vkladov, ktorý vám telefón ponúkne a vyberiete si optimálnu dĺžku termínovaných vkladov,
 5. požiadavky odošlete,
 6. po chvíli sa vám objaví informácia, či došlo k založeniu účtu.

Postupy sa môžu mierne líšiť. Záleží na jednotlivých aplikáciách a postupoch bánk. Každá z nich vám dá presné inštrukcie práve pre tú svoju aplikáciu.

Termínovaný vklad a stavebné sporenie

Stavebné sporenie patrí k vyhľadávaným produktom ku sporeniu s bezrizikovým a výhodným zhodnotením voľných peňažných prostriedkov. Môže byť pre klienta výhodné použiť kombináciu termínovaného vkladu a stavebného sporenia?

Stavebné sporenie je produktom, ktorý je dotovaný štátom vo forme štátnej pomoci. Väčšina stavebných sporiteľní ponúka zhodnotenie vkladov vo výške 3% ročne, pričom toto zhodnotenie je oslobodené od dane. Na druhej strane treba podotknúť, že na získanie vložených prostriedkov vrátane štátnej podpory zo stavebného sporenia, musí byť zmluva vypovedaná najskôr po 6 rokoch trvania stavebného sporenia.

Na rozdiel od stavebného sporenia je termínovaný vklad podstatne variabilnejší (umožňuje vklady od niekoľko dní až po niekoľko rokov), záleží, na akú dobu je zriadený. Úroky z termínovaných vkladov sa podľa výšky a dĺžky vkladu v súčasnej dobe pohybujú medzi 2 až 5 percentami ročne (iba u veľmi dlhodobých úložek), čo je inak takmer zhodné s úrokmi zo stavebného sporenia a navyše sú zdanené.