Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Wustenrot - stavebná sporiteľňaWüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. (WSS) je špecializovaná banka, ktorá vznikla v roku 2004 oddelením od Stavebnej sporiteľne VÚB – Wüstenrot, a.s.. 60% akcií vlastní nemecká sporiteľňa Bausparkasse Wüstenrot AG a zvyšných 40% akcií je majetkom Wüstenrot & Württembergische AG.

Najvyšším štatutárnym WSS je trojčlenné predstavenstvo, ktorého predsedom je generálny riaditeľ Ing. Jozef Adamkov. Ďalšími členmi sú Mag. Michael Ziegler a Mag. Rainer Hager, MBA. Hlavné sídlo WSS sa nachádza v Bratislave na Grösslingovej 77.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa má viacero centier vo väčších mestách Slovenska.

Ocenenia:

 • Stavebné sporenie (1.miesto) – Zlatá minca (2010)
 • Stavebné sporenie (2.miesto) – Zlatá minca (2009 až 2005)

Dcérske spoločnosti:

 • Wüstenrot Service, s.r.o. – je spoločnosť, ktorá sa zameriava na správu a vyhľadávanie projektov v oblasti nehnuteľností.

Produkty Wüstenrot stavebnej sporiteľne

Sporenie

 • Rodinné sporenie – je sporiaci produkt, na ktorom môžu sporiť všetci členovia rodiny (nezávisle od ich veku, maximálne však 6 osôb na jednu zmluvu). Každý člen rodiny môže samostatne získať štátnu prémiu 10 % p.a., maximálne však do 66,39 € ročne na osobu. Poplatok za vedenie jednej zmluvy pre celú rodinu je 14,90 € ročne.
 • KRôČIK-sporenie pre deti – je sporenie určené pre deti do 18 rokov s ročným úrokom 2 %. Tento typ sporenia musí uzavreté ako Rodinné sporenie s aspoň jedným neplnoletým dieťaťom. Súčasťou sporiaceho účtu je aj balík poistenia pre prípad trvalých následkov úrazu neplnoletej osoby do výšky 3500 € a pre prípad úmrtia zákonného zástupcu neplnoletej osoby. Podmienkou založenia stavebného sporenia pre deti s celkovou sumou aspoň 3600 € je pravidelný mesačný vklad aspoň 20 € alebo ročný vklad aspoň 200 €.
 • Sporenie ISTOTA – je sporiaci produkt s garantovaným bežným úrokom 2 % p.a. a s 10% štátnou prémiou. K tomu môžu klienti získať úrokový bonus 2 %, 3 % alebo 4 % na prvý rok, ak ich vklad je vo výške aspoň 1000 €. Úrokový bonus sa pripisuje až po uplynutí 6 ročného sporiaceho cyklu. Podmienkou získania výhod je uzatvoriť stavebné sporenie na sumu aspoň 6600 €.
 • Sporenie VERNOSŤ – je stavebné sporenie uzavreté na dobu 6 rokov a na sumu aspoň 6600 €. Klienti, ktorí sporia 1000 € a viac môžu získať úrokový bonus 2 %, 3 % alebo až 4 % počas prvého roka. WSS garantuje štandardný úrok vo výške 2 % p.a. a možnosť získania štátnej prémie 10 %.
 • Bonus Vklad – sú sporiace produkty s garantovaným úrokovým bonusom:
  • Bonus Vklad 2+ – je produkt so zníženým poplatkom za vedenie účtu (3,31 € ročne), ktorý ponúka úrokový bonu 1 % za vklady počas prvého roka a 2 % p.a. počas ostatných rokov. Zriadenie sporiaceho účtu je zdarma.
  • Bonus Vklad 3+ – ponúka počas prvého roka 2% úrokový bonus na vklady a 2 % p.a. počas ďalších rokov. Ročný poplatok za vedenie účtu predstavuje 3,31 €
  • .

Úvery

 • Stavebný úver – WSS poskytuje stavebný úver vo výške až 30000 € bez dokladu o výške príjmu a vo výške do 40000 € bez založenia nehnuteľnosti. Garantovaná je výška splátky od 0,4 % do 1 % z celkovej sumy počas celej doby.
 • Štandardný medziúver – je špecifická forma úveru poskytovaná na obdobie do pridelenia stavebného sporenia. WSS poskytuje medziúver, ak je uzavretá zmluva o stavebnou sporení, a ak je sporiacom účte suma vo výške aspoň 40 % z celkovej sumy. Banka pri poskytnutí medziúveru vyžaduje nejakú formu zábezpeky. Splácanie medziúveru končí pridelením celej sumy dohodnutej v zmluve o stavebnom sporení.
 • Akciový medziúver – sa poskytuje bez zaručenia nehnuteľnosti do 11500 € a so zaručením nehnuteľnosti až do výšky 200 000 €.
  • Akurát Plus – je medziúver poskytovaný vo výške 3500 € až 11500 € aj bez podmienky ručenia.
  • Akurát4 – je medziúver, ktorý sa poskytuje aj bez ručiteľa pre celú rodinu s výhodnou úrokovou mierou 1,99 % p.a. Súčasťou produktu je balík poistenia dlžnej sumy pre prípad úmrtia, nehnuteľnosti a poistenie pre prípad straty trvalého príjmu. Tento typ medziúveru sa poskytuje vo výške od 7000 do 200 000 € so splatnosťou do 10 až 25 rokov.
  • Akurát SUPER (Mini, Maxi) – sú medziúverové produkty so zníženými splátkami a s úrokom od 3,99 % p.a. s viazanosťou na 3 roky. Úver sa poskytuje vo výške od 7000 do 200 000 € aj bez predchádzajúceho sporenia. Súčasťou produktu je aj poistenie nehnuteľnosti, poistenie dlžnej sumy pre prípad úmrtia a poistenie pre prípad straty trvalého príjmu.
  • Akurát SUPER X (Mini N, Maxi X) – WSS ponúka produkty Akurát SUPER X s úrokom 1,69 % p.a. počas prvých dvoch rokov a s 3,99 % p.a. počas ďalších dvoch rokov bez podmienky počiatočného vkladu. Produkty v sebe zahŕňajú rovnaké poistenie ako produkt Akurát SUPER.

Pre bytové domy

 • REKOFOND – je akciový medziúver s garantovaným úrokom od 1,69 % p.a. počas prvých 24 mesiacov určený pre SVB. Wüstenrot stavebná sporiteľňa vyžaduje zábezpeku vo forme záložného práva na pohľadávky, vo forme notárskej zápisnice a solidárneho ručenia vlastníkov, alebo vo forme bankovej záruky SRZB.
 • RekoAtraktiv – je medziúver poskytovaný na rekonštrukciu bytového domu bez založenia nehnuteľnosti s možnosťou získania štátnej prémie až 10 % na 4 byty. Medziúver sa poskytuje s garantovaným úrokom 1,69 % p.a. počas prvých 2 rokov a 3,99% počas ďalších 2 rokov aj bez počiatočného vkladu.
 • Sporenie ISTOTA pre právnické osoby – je sporenie s bežným úrokom 2 % p.a. a ročnou štátnou prémiou 10 %. K bežným úrokom môžu klienti získať aj bonusový úrok až do výšky 4 %.