Zoznam bánk

Pred tým, než si uvedieme kompletný zoznam bánk na Slovensku, povedzme si, čo banka vlastne je. Za banku sa podľa legislatívy Slovenskej republiky považuje právnická osoba so sídlom na území SR, založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery a ktorá na svoju činnosť dostala povolenie od Národnej banky Slovenska. Komerčné banky sú teda špecifické podnikateľské subjekty orientované na dosahovanie zisku, medzi ich hlavné funkcie patria:

 1. Sprostredkovanie hotovostných aj bezhotovostných platieb klientov,
 2. Prijímanie vkladov,
 3. Poskytovanie úverov,
 4. Zabezpečenie platobného styku.

Komerčné banky na Slovensku

Zoznam bánk pôsobiacich na Slovensku sme rozdelili na klasické banky (univerzálne alebo špecializované), internetové banky a pobočky zahraničných bánk. Vychádzame zo zoznamu bánk a sprostredkovateľov Národnej banky Slovenska (NBS).

Klasické banky

Internetové banky

Pobočky zahraničných bánk

Zoznam bánk vo fonde na ochranu vkladov

Fond ochrany vkladov vznikol na základe zákona NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov, ale nie je štátnym fondom a nie je financovaný zo štátneho rozpočtu. Má za úlohu chrániť vklady fyzických osôb a firiem – sústreďovaním finančných príspevkov od bánk do Fondu a poskytovaním náhrad za nedostupné vklady skrachovaných bánk.

V systéme ochrany vkladov v SR musia byť všetky banky v SR a povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov vzniká banke dňom prijatia prvého zákonom chráneného vkladu. Zoznam bánk vo fonde na ochranu vkladov v SR:

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prima banka Slovensko a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • UniCredit Bank Slovakia a.s.
 • Sberbank Slovensko, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Pobočky zahraničných bánk nie sú v systéme ochrany vkladov v SR, keďže od 30.12.2010 sú vklady v bankách na Slovensku a v ďalších krajinách EÚ chránené jednotne do výšky 100 000 EUR. Vklady v pobočkách zahraničných bánk sú teda chránené podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má zahraničná banka svoje sídlo.

Fond už vyplatil vklady klientom nasledovných skrachovaných bánk:

 • AG Banka, a.s.
 • Slovenská kreditná banka, a.s.
 • Dopravná banka, a.s.
 • Devín banka, a.s.